האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

אבטחת שרשרת האספקה של קנאביס לשימוש רפואי - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
נוהל 150 - אבטחת שרשרת האספקה של קנאביס לשימוש רפואי
Drug bottle containing cannabis.jpg
מיצוי נוזלי של קנאביס אינדיקה
מספר החוזר IMC-GSP עדכון 4
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 31 במרץ 2020
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםקנאביס רפואי

1 - כללי
 1. סעיף 25ב(א) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג 1973, כפי שהוסף לפקודה בתיקון מסי 16 שנכנס לתוקף ביום 1.5.19 קובע כי "רישיון לעיסוק בקנביס יינתן לפי שיקול דעתו של המנהל ויותנה בתנאי אבטחה ומיגון לשם שמירה על שלום הציבור וביטחונו לפי דרישת ראש חטיבת אבטחה ורישוי במשטרת ישראל"
 2. פרסום התנאים והמסמכים האמורים באתר האינטרנט של משרד הבריאות הוא התנאי לדרישתם ובהתאם להוראות המעבר לתיקון, תנאים הנוגעים למיגון ואבטחה שפורסמו באתר המשרד ערב יום כניסת התיקון לתוקף ימשיכו לחול כל עוד לא בוטלו או שונו
 3. בסיומה של עבודת מטה משותפת של חטיבת האבטחה ורישויי במשטרת ישראל והיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, עודכנו תנאי האבטחה והמיגון שהיו בתוקף עד היום. התנאים המעודכנים הם המצורפים
 4. התנאים המעודכנים יחולו מיידית בכל הנוגע למבקשי רישיונות חדשים ולגבי בעלי רישיונות קיימים, ביצוע השינויים הנדרשים לאור העדכון יושלם לא יאוחר משישה חודשים מיום העלאת התנאים לאתר המשרד
2 - השינויים העיקריים הם
 1. בחדרי אחסון וחדרי ייבוש בהם הדרישה לבנייה קשיחה ניתנה חלופה למיגון הקירות ע"י לוחות פלדה 3 מ"מ, היות וישנם אתרים אשר לא מקבלים אישורי בנייה קשיחה
 2. שינוע עד 20 ק"ג- בוטלה הדרישה למנגנון השהייה
3 - מטרה

קביעת אמות מידה נדרשות ותנאים לאבטחה של שרשרת אספקת קנאביס לשימוש רפואי. תנאי האבטחה והמיגון מפורטים במסמך זה.

כללי

 • על פי הוראות פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) התשל"ג 1973 (להלן הפקודה), קנביס הוא חומר המוגדר כ"סם מסוכן" שחל לגביו איסור שימוש אלא אם ניתן לדבר רישיון כדין
 • בנוסף להוראות הפקודה והתקנות, האמנה היחידה לסמים נרקוטיים משנת 1961 קובעת משטר פיקוח ובקרה ייחודי לסם זה, ובכלל זה קיומה של סוכנות ממשלתית האחראית להסדרת הנושא
 • על פי החלטת הממשלה, משרד הבריאות- היחידה לקנביס רפואי (יק"ר) משמש "סוכנות ממשלתית"
 • בהתאם, כל עיסוק או מגע בקנביס בארץ, מחויב ברישיונות מתאימים מאת ה"מנהל", כהגדרתו בפקודה, ובקיום תנאיו
 • הסמכות, על פי הפקודה, לתת רישיון לעיסוק בקנביס היא של מנכ"ל משרד הבריאות או של מנהל היק"ר אשר הוסמך על ידו (להלן- ה"מנהל")
 • ביום 25.12.18 התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מסי 16) (מתן סמכויות פיקוח ואכיפה לעניין עיסוק בקנביס לצרכים רפואיים ולמחקר), התשע"ט - 2018
 • התיקון קובע מנגנון למתן רישיונות לעיסוק בקנביס לצרכים רפואיים ולמחקר ובנוסף, מסמיך את המשטרה בסמכויות הנדרשות לפיקוח ואכיפה של פעילות זו
 • חובתו של כל בעל רישיון לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי לשמור על הסם מפני אבדן או גניבה, בשל החשש, כי הקנביס המגודל והמיוצר לשימוש רפואי יהווה מוקד משיכה גם לגורמים שליליים ופליליים או לשימוש שאינו כדין

מטרת הנוהל

קביעת תפיסה לאבטחה ומיגון בהלימה אל מול איומי הייחוס עבור כל חוליות "שרשרת האספקה" של קנביס לשימוש רפואי תוך מתן מענה אפקטיבי ויעיל.

הגדרות

 • "הפקודה" או "פקודת הסמים המסוכנים" : פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג - 1973
 • "פקודת הרוקחים" : פקודת הרוקחים [נוסח חדש] התשמ"א -1981
 • "קנאביס" : כל חלקי צמח הקנאביס וכל מוצר המיוצר מהצמח ולמעט שמן המופק מזרעיו
 • "מנהל" : מנכ"ל משרד הבריאות, מנהל היק"ר או מי שהוסמך על ידי מנכ"ל משרד הבריאות בכתב לתת רישיונות לעיסוק בקנאביס למטרות רפואיות
 • "יק"ר" : היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות
 • "רישיון" : היתר בכתב שניתן מאת ה"מנהל" לפי פקודת הסמים המסוכנים
 • "עיסוק" : כל פעולה הנעשית על פי רישיון והקשורה במגע עם קנאביס ובכלל זה: גידול, ייצור, הפקה, עיבוד, בדיקה, הכנה, אריזה, החזקה, סחר, הספקה, שינוע, ניפוק, יבוא, יצוא, השמדה - של קנאביס או מוצרי קנאביס ולמעט שימוש עצמי למטרות רפואיות או מחקר על פי רישיון
 • "עוסק" - אדם או גוף העושה פעולה אחת או יותר מהמפורטות בסעיף מעלה, הוא אזרח או תאגיד ישראלי, הוא בעל אישור תקף ל- Good Security Practices) IMC-GSP), הוא בעל רישיון תקף מהיק"ר לפי פקודת הסמים המסוכנים, הוא האחראי החוקי לעיסוק כגון החזקה, גידול, ייצור או הפצה, של המוצרים הרלוונטיים לתחומו ואשר יש לו אחריות משפטית לעיסוק ולמוצרים הנמכרים על ידו
 • "קוד עוסק" : מספר זיהוי ייחודי לעוסק הקנאביס שיונפק על ידי היק"ר
 • "בעלי העניין": כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968
 • "אישור "IMC-GSP" או "אישור אבטחה" : אישור לעמידה בדרישות ובתנאי האבטחה הנאותים לקנאביס לשימוש רפואי כמפורט בנוהל זה
 • ”מוצר קנאביס" : מוצר המיועד לשימוש רפואי ומכיל קנאביס, העומד באמות מידה מקצועיות שגיבש משרד הבריאות לעניין התצורה וריכוז החומרים הפעילים, למעט תכשיר רשום בפנקס התכשירים ("תרופות")
 • "שרשרת האספקה" : כל חוליות העיסוק המעורבות בתהליך הגידול, הייצור האחסנה והשינוע של "מוצר קנאביס" - משלב חומר ריבוי צמחי ועד ל"מוצר קנאביס" מוגמר המנופק בבית מרקחת או עד מתקן השמדה מאושר, כולל "אמצעי השינוע" הנדרשים בין החוליות השונות.
 • "אתר" - מקום בו מתנהל עיסוק מהעיסוקים המפורטים בסעיפים לעיל וכן מקום בו תבוצע השמדה של קנאביס, בעל רישיונות תקפים לפי פקודת הסמים המסוכנים
 • "מנהל האתר" : עובד שימונה על ידי בעלי העניין לניהול כללי של "אתר" ויישא באחריות למילוי הדרישות לקבלת ואחזקת הרישיון. למען הסר ספק, אין באחריות המוטלת על מנהל ה"אתר" כדי לגרוע מהאחריות הכוללת של בעלי העניין למילוי כל הדרישות, או מאחריותו של כל אחד מהעובדים לעמוד בדרישות ספציפיות
 • "אמצעי שינוע" : כלי הרכב והאמצעים המיועדים לשינוע קנאביס על כל צורותיו או מרכיביו, בין אם כחומר גלם צמחי, "מוצר קנאביס" או פסולת קנאביס המיועדת להשמדה
 • "משנע" : בעל רישיון מאת ה"מנהל" לשינוע קנאביס
 • "מנב"ט היק"ר" - ממונה ביטחון האחראי לתחום האבטחה והביטחון ביק"ר
 • "רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי" - הקצין הממונה מקצועית בתחום אבטחה ורישוי בתחום המחוז
 • "ר' תחום קנביס רפואי מחוזי" - קצין משטרת ישראל אשר מונה לתפקיד והוסמך על ידי ראש אגף השיטור
 • "עובדים" - עובדי מבקש הרישיון או מי מטעמו שיעבדו בפועל ב"אתר" ובכלל זה כל עובדי האתר, משנעים, צוות האבטחה, בעלי תפקידים, עובדים זמניים וכל עובד או קבלן משנה שיעסוק בתחום ובכלל זה נכנסים באופן חד פעמי, לרבות מי שאינו אמור להיכנס בפועל ל"אתר", בין אם יבוא במגע עם הסם ובין אם לא
 • "נוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה- פרופיל המאבטח 90.028.103" - מסמך הקובע ומפרט את תנאי הכשירות וההכשרה של בעלי תפקידים בתחום האבטחה
 • "מנב"ט" - כהגדרתו בנוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה- פרופיל המאבטח 90.028.103 ואשר אחראי לוודא קיום הדרישות לעניין אבטחת האתר או העסק
 • "מאבטח בסיסי" - כהגדרתו בנוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה- פרופיל המאבטח 90.028.103
 • "תכנית אבטחה" - מסמך אשר ייכתב על ידי מי שהוסמך כמנהל אבטחה לאחר שהוכשר לכך במוסד הכשרה מאושר על ידי המשטרה. המסמך מפרט את האמצעים לאבטחה שיינקטו בעסק לרבות בעלי התפקידים מתחום האבטחה שיוצבו בו, מספרם ואופן פריסתם, מערכות ואמצעים פיזיים ואלקטרוניים. תכנית האבטחה תתבסס על עקרונות נוהל הכנת תכנית לאבטחת מתקן 90.028.118 (המסמך מסווג לרמת שמור למורשים בעלי סיווג מתאים)
 • "תיק שטח" - אוסף נתונים כולל על העסק וסביבתו המסייע למערך האבטחה של העסק וכוחות החירום וההצלה בקרות אירוע. על תיק השטח להכיל בין היתר את הנתונים הבאים: נתונים כלליים על המתקן המאובטח (מיקום, שעות עבודה, חתך אוכלוסיית העובדים, חתך אוכלוסיית המבקרים, כניסות ויציאות להולכי רגל וכלי רכב, דרכי גישה, אמצעי מיגון קיימים (דלתות, שערים, גדרות)
 • "רשומה" - פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת בה יירשמו פעולות הביטחון שננקטו בעסק, תוצאות לבדיקת חפצים חשודים וכד'

אפיון סוגי מתקנים

 • "חווה" או "חוות קנביס" או "חוות גידול" או "חוות ריבוי" או "משתלה" - עסק או מתחם מוגדר המשמש לגידול של קנביס לשימוש רפואי או המשמש לגידול מקורות ריבוי או לביצוע טיפוח זנים של קנביס לשימוש רפואי, אשר הוא בעל רישיון תקף לעיסוק בקנביס לפי פקודת הסמים המסוכנים מהיק"ר
 • "מפעל לייצור מוצרי קנביס" - עסק בעל רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים המשמש לייצור ואריזה של מוצרי קנביס לשימוש רפואי
 • "בית מסחר למוצרי קנביס" - עסק בעל רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים המשמש לאחסון, למכירה סיטונית, לחלוקה סיטונית או להפצה של מוצרי קנביס לשימוש רפואי
 • "בית מרקחת" - כהגדרתו בפקודת הרוקחים (נוסח חדש), תשמ"א- 1981 , בעל רישיון עסק תקף ובעל רישיון לפי הפקודה מהיק"ר להחזקה ולניפוק של מוצרי קנביס למטופלים בעלי רישיונות שימוש למטרות רפואיות
 • "שינוע" - פעולת העברת קנביס או מוצריו מנקודה לנקודה ברישיון
 • "אתר השמדה" - עוסק מורשה לפינוי והשמדה של קנביס, בעל רישיונות תקפים לפי פקודת הסמים
 • אתר שאינו מסוגי העיסוק הנ"ל, שבו מתקיים עיסוק בקנביס רפואי ברישיון מאת היק"ר

גורמים משפיעים

 • בסיס חוקי:
  1. פקודת הסמים המסוכנים התשל"ג -1973
  2. החלטות ממשלה מסי 3609, 1050, 1587 - פיקוח והסדרת מקור לאספקת קנביס למטרות רפואיות ולמחקר
  3. חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מסי 16), התשע"ט- 2018- מתן סמכויות פיקוח ואכיפה לעניין עיסוק בקנביס לצרכים רפואיים ולמחקר
  4. החלטה מספר 4490 של הממשלה מיום 27.01.2019- אימוץ המלצות הצוות לבחינת היתכנות היצוא של קנביס רפואי
 • גופים מנחים:
  1. יק"ר- היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות המוסמכת לתת רישיונות לעיסוק בקנביס למטרות רפואיות
  2. משטרת ישראל/ חטיבת אבטחה ורישוי- גורם מאשר בתחום אבטחה פיזית וחמושה
  3. משטרת ישראל/ אח"מ- מתן המלצה בעניין וביחס למבקש, בעלי העניין ו/או עובדיו, לרבות מידע מהמרשם הפלילי או מידע מודיעיני
 • אתרים בתחום הקנביס הרפואי, למעט בתי מרקחת, הם מתקנים סגורים, שהגישה אליהם מוגבלת למורשים ולציבור מטופלים ומבקרים מוגדר על פי צורך
 • אתרים בתחום הקנביס הרפואי מחויבים בשמירת הביטחון האישי, שלום גופם, רכושם, המידע ופרטיותם של המטופלים, העובדים והמבקרים
 • מערך האבטחה הוא חלק אינטגרלי מהאתרים ופעילותו נגזרת מצרכיהם יכולותיהם ויעדיהם ונועד לאפשר את הפעילות על כל מרכיביה.
 • מערך האבטחה הוא כוח התגובה הזמין והמיומן למתן מענה מידי וראשוני בעת אירוע.

הנחות יסוד

 • כל אתר ובכלל זה חוות גידול, משתלה, מפעל לייצור מוצרי קנביס, מחסן למוצרי קנביס, וכן בית מרקחת (או מספר בתי מרקחת בבעלות אחת), מעבדה או העוסק בשינוע, יהיו חייבים, כתנאי לקבלת רישיון לעיסוק בקנביס לפי פקודת הסמים המסוכנים, לקבל אישור אבטחה IMC-GSP
 • קיום אישור אבטחה תקף הינו תנאי לקבלת או הארכת או קיום של רישיון לעיסוק בקנביס
 • מ"י, מתוקף היותה הגוף המנחה, תיבחן ותאשר את תכנית האבטחה לעסקים בתחום הקנביס הרפואי
 • תכנית האבטחה ותיק השטח ייכתבו ע"י מנהל אבטחה בעל הסמכה
 • המסמך יפרט את האמצעים לאבטחה שיינקטו בעסק לרבות בעלי התפקידים מתחום האבטחה שיוצבו בו, מספרם ואופן פריסתם, מערכות ואמצעים פיזיים ואלקטרוניים
 • תכנית האבטחה תתבסס על דרישות האבטחה והמיגון במסמך זה ועל עקרונות נוהל הכנת תכנית לאבטחת מתקן 90.028.118 (המסמך מסווג לרמת שמור למורשים בעלי סיווג מתאים).
 • העסק יאובטח על פי תכנית האבטחה כפי שאושרה על ידי רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי
 • המאבטחים וכל האמצעים שבתכנית האבטחה, יוצבו ויופעלו 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה אלא אם נקבע אחרת בתוכנית האבטחה המאושרת.
 • רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי רשאי להורות על שינוי מערך האבטחה בעסק ו/או תגבורו מעבר לאמור לעיל, בכפוף לאישור מחטיבת אבטחה ורישוי
 • העתקים עדכניים של תכנית האבטחה יחד עם אישור האבטחה התקף יישמרו במשרדי הנהלת האתר/ משרדי חברת השינוע, ביק"ר ואצל רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי
 • תיק השטח ותכנית האבטחה של האתר/ השינוע יתוקפו מעת לעת, בהתאם להנחיות חטיבת אבטחה ורישוי, מול רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי כתנאי לאישור האבטחה ולהפעלת האתר
 • אי עמידה בתכנית האבטחה או חלק ממנה במשך תקופת הרישיון תהווה הפרה של הפקודה ושל תנאי הרישיון ותהווה עילה לשלילת אישור האבטחה, ביטול הרישיון לפי פקודת הסמים המסוכנים ולסגירת האתר/ הפסקת השינוע
 • מילוי דרישות תכנית האבטחה המאושרת ייבחן מעת לעת ע"י רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי בביקורות עיתיות מתוכננות ובביקורות פתע. תנאי לאישור האבטחה ולהפעלת האתר/ ביצוע שינוע הינו מתן גישה מלאה לרע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי לשטח האתר/ לפעילות השינוע ולכל המידע הנדרש לצורך ביצוע הביקורות בכל עת
 • פעולות האבטחה עשויות להרתיע אוסף מלמ, עוד בשלב התכנון, ואף להביא לביטול הפיגוע המתוכנן במתקן
 • העסקים ייערכו לתגבר את מערך האבטחה בפרק זמן קצר בעת אירוע חריג, באיום ממוקד, ועפ"י הנחיות מ"י
 • כוח שיופעל יוגדר מתוך מאגר העובדים וישמש כעתודה לתגבור מערך האבטחה למשימות שאינן דורשות חימוש, כגון בידוד אזור, סריקות, הרחקת קהל, פינוי, ובנוסף ייערך המנב"ט לתגבור בכוחות נוספים מחוץ למתקן

הנחות עבודה עקרוניות

הנחות העבודה העקרוניות הן הנחות מקצועיות תורתיות, המכתיבות את שיטות העבודה והדרישות הבסיסיות לתפיסת האבטחה

 • קיים איום לפגיעה במושאי האבטחה ע"י יריבים פח"עיים ופליליים
 • קיים חוסר במודיעין ממוקד
 • חוסר דיוק ומגבלות ביכולת הערכת האיומים והסיכונים
 • שיפור יכולות ומקצועיות גבוהה של היריב
 • דרישה לדריכות מרבית ולמוכנות מתמדת לתרחישי קיצון
 • קיום מגבלות של "הגורם האנושי"
 • קיום מגבלות של יכולות טכנולוגיות
 • קיום מגבלות חוקיות
 • מחסור במשאבים
 • אי קיום פתרונות הרמטיים מחייב ניהול סיכונים
 • ביצוע פעולות אבטחה מפחית את יכולת מימוש האיומים

הנחות עבודה מערכתיות

הנחות העבודה המערכתיות העומדות בבסיס תפיסת האבטחה, מתייחסות לאיומים על עסקים בתחום הקנביס הרפואי ונגזרות מהנחות העבודה של הגופים המנחים וגורמי ההערכה המודיעיניים ומהמאפיינים הייחודיים לעסקים

 • במישור הפלילי והסד"צ:
  1. התגברות המאבקים והפגיעות ההדדיות בין ארגוני הפשיעה השונים, הסלמה במאבק הבין-ארגוני ועליית רף האלימות כולל שימוש באמצעי אמל"ח כתוצאה ממאבקי שליטה על תחומים עסקיים ומאבקים אישיים
  2. ברשות ארגוני הפשיעה מצוי אמל"ח זמין לשימוש בסכסוכים האלימים, שעלול לפגוע בחפים מפשע
  3. ארגוני הפשיעה ימשיכו לפעול, להשגת כלי נשק ומטעני חבלה ממקורות שונים כולל תוך כדי פגיעה באנשי מערך האבטחה (חטיפות כלי נשק וגניבות אמל"ח ממתקנים מאובטחים)
  4. יימשך שימוש נרחב ברימוני רסס על רקע סחיטה, בדגש לבתי עסק
  5. המשך ביצוע עבירות הרכוש תוך כניסת אוכלוסיות נוספות למעגל פשיעה זו
  6. המשך ביצוע עבירות תקיפה ומעשי שוד
  7. שוד מאבטחים מנשקם בזמן העבודה ובשעות הפנאי
  8. אירועי שוד עסקים בתחום הקנביס רפואי כולל שימוש באמל"ח
  9. התגברות תופעת זיוף תיעוד ישראלי
  10. הפרות סדר ציבורי במוסדות הנותנים שירות לאזרח
  11. פגיעה בתשתיות, בעקבות גניבה וונדליזם
  12. עלייה בשימוש באמל"ח חם באירועי פשיעה
 • במישור הפח"ע:
  1. ניסיונות פגיעה באנשי כוחות הביטחון ואזרחים ישראלים, נמצאים בסדר חשיבות גבוה, בארגוני הטרור
  2. מתקנים העלולים להוות יעד, לארגוני טרור וזאת במטרה לשבש את אורח החיים, במדינת ישראל ולפגוע בסמלי שלטון
  3. הזדהות ערביי מזרח י-ם, עם הפלסטינים ויכולתם לנוע באורח חופשי בתחומי ישראל, מהווה תשתית נוחה לאיסוף מל"מ, הובלת מפגעים או הוצאת פיגוע בכל רחבי הארץ
  4. "טרור היחידים" וחיקוי אירועים המתרחשים בחו"ל, ע"י ובהשראת גייהאד עולמי, עתידים להוות חלק משמעותי מאירועי פח"ע

איומיי הייחוס

 • איום הייחוס הוא הגדרה מדידה, המבטאת כמותית ואיכותית את סוגי האיומים השונים עימם נדרש מערך האבטחה להתמודד
 • איום הייחוס מוגדר על בסיס הערכות מודיעיניות ועל בסיס ה"מודוס אופרנדי" המוכר של היריבים הפוטנציאליים, כשהוא מביא בחשבון סבירות למימוש האיומים במתווה המוגדר, את הנזק הפוטנציאלי הגלום בהם וכן את מגבלות האמצעים להתמודדות עימם
 • איום הייחוס קובע למעשה רף קונקרטי לביצועי מערך האבטחה, אותו ניתן לבחון ועל ידי כך להעריך את איכות המענה האבטחתי ביחס לכל איום שהוגדר.
 • המענה האבטחתי המוגדר בתפיסת האבטחה נבנה כדי לסכל, למנוע ולהגיב לפעולות היריב, במטרה למנוע את התממשות התרחישים הנובעים מאיום הייחוס, או לצמצם את הנזקים העלולים לנבוע מהתרחשותם
 • איומי הייחוס לאבטחה, נקבעים ע"י משטרת ישראל לכלל הגופים המאובטחים המונחים על ידה ומעודכנים מדי שנתיים
 • על בסיס מסמך איומי הייחוס הכללי לאבטחה, מוגדרים איומי ייחוס ספציפיים ומותאמים לעסקים בתחום הקנביס הרפואי המאושרים ע"י משטרת ישראל.
 • תרחישי הייחוס, הם התרחישים האופרטיביים למימוש האיומים השונים ע"י היריב ומהם נגזרת היערכות מערך האבטחה במטרה לסכלם
 • להלן דרכי הפעולה הכלליות של היריב בתרחישי איום הייחוס העקרוניים:
פלילי וסד"צ
Mmk150 2016-1.png
Mmk150 2016-1A.png
פח"ע
Mmk150 2016-2.png
Mmk150 2016-3.png

(*) דפ"אות יריב בתחום הפח"ע עשוייות להיות רלוונטיות גם בתחום הפלילי.

המענה - עקרונות יסוד של שיטת האבטחה

 • "מעגלי אבטחה" גיאוגרפיים:
  1. חיצוני
  2. היקפי
  3. פנימי
 • "מעגלי אבטחה" אופרטיביים:
  1. התרעה
  2. הרתעה
  3. סיכול
  4. תגובה
 • שילוב כוח אדם וטכנולוגיה
 • הגדרת איומי ייחוס
 • פרואקטיביות - יוזמה ופעילות "התקפית"
 • התמקדות וריכוז מאמץ באיתור תוקף פוטנציאלי על בסיס פרופיל וסימנים מחשידים בחזות, התנהגות והופעה
 • נחישות ומיצוי פעולות לטיפול בבעיות
 • אחידות מערכתית
 • הכשרת כוח אדם ייעודי
 • פיקוד ושליטה מרכזיים לריכוז מידע, דיווחים, קשר עם גורמי חוץ והפעלה יעילה של הכוח

המענה - מרכיבי יסוד כלליים של שיטת האבטחה

עקרונות מיגון

גידור

 • בתי מרקחת, מעבדות או רכבי שינוע לא יחויבו בגידור, אלא אם לפי שיקול דעת קצין אבטחה ורישוי, נסיבות העניין, לרבות מהות, מקום והיקף הפעילות, מצדיקים זאת. החלטה על צורך בגידור תתקבל בהתייעצות עם חטיבת האבטחה ורישוי
 • בכל חוות גידול/ ריבוי, מפעל לייצור קנביס, בית מסחר למוצרי קנביס, או אתר השמדה יידרש גידור לאתר בהתאם וכמפורט בתוכנית האבטחה המאושרת
 • הגידור יעמוד בדרישות הבאות :
  1. בהיקף השטח תותקן גדר רשת מרותכת בגובה 2.5 מטר, מגובה מדרך רגל, עם קרן באורך 20 ס"מ
  2. בסיס הגדר יתוכנן כך שלא תתאפשר חדירה דרכו: ייבנה מסרק מגדר רשת בעומק 50 ס"מ או חגורת בטון בעובי 20 ס"מ ובעומק 50 ס"מ מבטון ב- 300.
  3. שער כניסת הולכי רגל יבנה בנפרד ובסמוך לשער כניסת הרכב
  4. עמדת האבטחה בכניסה תיבנה כמכלול עם שער הולכי הרגל ותאפשר שליטה מלאה של המאבטח על הנכנסים ועל שער הרכב
  5. לכל אורך הגדר תוכשר דרך שתאפשר ביצוע סיורים ברכב והגעה מידית במקרה של התרעות

אחסנה

 • כל אחסנה של קנביס או מוצריו על ידי עוסק תעשה בכספת שתיוחד רק לקנביס, העומדת בדרישות מיגון כספות כמפורט בנספח א'
 • אחסנה של עד 1 ק"ג קנביס ו/או מוצרי קנביס תהיה בכספת או בכספות שיוצבו בחדר נעול בו יותקנו מעי טמ"ס ומערכת אזעקה כמפורט בסעיפים הי- ח' להלן.
 • אחסנה של מעל 1 ק"ג ועד 15 ק"ג קנביס ו/או מוצרי קנביס תהיה בכספת או בכספות שיוצבו בחדר אחסון בו מנעול רתק + מנגנון השהייה בהתאם וכמפורט בתוכנית האבטחה המאושרת
 • אחסנה של מעל 15 ק"ג קנביס ו/או מוצרי קנביס תהיה בחדר אחסון בהתאם וכמפורט בתוכנית האבטחה המאושרת ועל פי ההנחיות המצ"ב:
  1. החדר ימוקם באזור פנימי של האתר בריחוק מהגדר
  2. קירות וריצפת החדר יהיו מבטון בעובי 20 ס"מ ב-300
  3. תקרת החדר תהיה מבטון בעובי 20 ס"מ ב-300
  4. אם הקירות במקום הינם קירות גבס ולא ניתן לבצע אמור בסעיפים לעיל, על פי חוות דעת מהנדס בניין/הנדסאי בניין, ניתן לחפות את כל קירות הגבס והתקרה בלוח פלדה 3 מ"מ לפחות מרצפה ועד תקרה בחפיפה
  5. דלת כניסה לחדר תהיה בעלת יכולת עיכוב פריצה קרה של 5 דקות לפחות
 • תותקן מערכת מצלמות טמ"ס הצופה לדלת הכניסה אל החדר מבחוץ ומבפנים
 • בחדר תתוקן מערכת אזעקה תקן 1337 חלק 2 (מכון התקנים הישראלי).
  אליה יחוברו:
  1. גלאי נפח מסוג "אנטי מאסק" שיכסו את כל שטח המחסן
  2. גלאי מגנט לדלת הכניסה
  3. גלאי זעזוע וגלאי חום על דלת הכניסה
  4. גלאי זעזועים על קירות החדר
 • מערכת האזעקה תחובר במקביל למוקד השו"ב, עמדת אבטחה באתר והמנב"ט
 • מערכת האזעקה למוקד בקרה נוסף תחובר, ככל או כפי שיקבע על ידי רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי בכפוף לאישור חטיבת האבטחה ורישוי

מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)

 • לא נדרש בבית מרקחת או במעבדה. (לגבי עוסק בשינוע ראו סעיף ד להלן)
 • מיקום מצלמות הטמ"ס:
  1. מסביב לגדר ההיקפית של ה"אתר" בחפיפה עד 30 מ' במטרה לזהות דמות אדם בסמוך לגדר מבחוץ ומבפנים
  2. על הגדר יותקנו בנקודות שולטות מצלמות P.T.Z . בעלת זום 30 X
  3. בשערי הכניסה ויציאה להולכי הרגל ברמת זיהוי פנים
  4. בשער הכניסה ויציאה לרכב ברמת זיהוי מספר לוחית של רכב
  5. בעמדת המאבטח (שולטת על המאבטח)
  6. בחממות גידול במטרה לזהות דמות אדם
  7. במפעל יצור או בבית מסחר במטרה לזהות דמות אדם
 • שליטה על מערכת המצלמות:
  1. מערכת מצלמות הטמ"ס תשלט באמצעות מערכת שליטה מרכזית של כל מערכות הביטחון והפעלתה תבוצע באמצעות תחנות העבודה של מערכת השליטה המרכזית
  2. השליטה תתאפשר במקביל ע"י מוקד השו"ב, עמדת האבטחה באתר והמנב"ט
  3. מערכת מצלמות הטמ"ס תחובר למוקד בקרה אלקטרוני בעל רישיון עסק (פריט 9.4 א' בצו רישוי עסקים משטרת ישרא) ב"אתר" בו אין אבטחה במהלך כל שעות היממה
  4. כל מערכות הטמ"ס יחוברו למוקד בקרה נוסף, ככל או כפי שיקבע על ידי רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי בכפוף לאישור חטיבת האבטחה ורישוי
  5. במוקד הבקרה הנוסף יופעלו רכבי סיור אשר יתנו מענה לעסקים בתחום הקנביס הרפואי בכמות התאפשר הגעה של מקסימום 15 דקות לקריאה
 • אפיון המצלמות:
  1. מצלמת יום / לילה 2 מגה פיקסל לפחות לטווח של 30 מטר לפחות בתנאי חושך מלאים, מיגון חיצוני 1P65 ומעלה, ANTI VANDAL
  2. מהירות הצילום במצלמות כניסה ויציאה למתחם לא תהיה פחותה מ-FPS25
  3. המצלמות יהיו בעלות יכולת אנליטיקה
  4. שדה הראיה של המצלמה יהיה פנוי
  5. המצלמה תותקן כך שלא תסונוור ע"י אור שמש או תאורה קבועה
  6. יש להתקין שלטים המודיעים כי השטח מצולם
  7. המצלמות יותקנו בחלקים חיצוניים בגובה אשר ימנע סתרת הצילום או פגיעה במצלמה בדרך של חבלה בה, גניבתה או בכל דרך אחרת
  8. מצלמה המיועדת לזיהוי מספרי רכב תמוקם במקום שממנו ניתן לראות היטב את לוחית הרישוי ואת צורתו הכללית של הרכב
  9. תבוצע אינטגרציה של מערכת מצלמות הטמ"ס עם מערכות אבטחה אחרות שמותקנות במתחם כגון: מערכות ההגנה ההיקפית, מערכת האזעקה
 • אפיון מערכת ההקלטה:
  1. תאפשר צפייה ב " Live Video "
  2. שמירת הקלטה לתקופה של לפחות 30 ימים ברזולוציה מקסימלית של המצלמות
  3. מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה והוצאת קבצים\תמונות למדיה מגנטית נתיקה בכל הפורמטים המקובלים לרבות ,JFIF , BMP TIFF , MPEG AVI
  4. מערכת מצלמות הטמ"ס תהיה מסוגלת לתת יחד עם התמונה המוקלטת מידע טקסטואלי כגון שעה, תאריך, זיהוי מצלמה וכו'
  5. המערכת לא תאפשר לבצע שינויים במידע הטקסטואלי
  6. המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך 30 דקות לפחות
  7. מערכת ההקלטה תותקן בתוך מארז עיגון או מיגון אחר למחשב, העשוי מתכת, נעול במנעול ביטחון ומחוזק לאחד הקירות או לרצפת החדר.
  8. למערכת ההקלטה תהייה תוכנת גיבוי לגיבוי אוטומטי ללא צורך בהחלפת אמצעי אחסון
  9. הגיבוי יהיה על דיסק חיצוני או פנימי

מוקד שו"ב (מוקד שליטה ובקרה)

 • לא נדרש בבית מרקחת, בית מסחר או במעבדה. לגבי עוסק בשינוע ראוה סעיף שינוע להלן.
 • ייעוד מוקד השו"ב:
  1. ריכוז כל מערכות המידע לצומת מרכזי: מצלמות טמ"ס , התרעות , וכו'
  2. שליטה ותפעול של המערכות
  3. גמישות בתפעול ותצוגת אירועים
  4. מערכות עזר : טלפון , אינטרקום, קשר כריזה
  5. קשר לגורמי חוץ: משטרה, צבא, מד"א, כיבוי
  6. רישום ואגירת מידע
 • המוקד יאפשר גם שליטה ובקרה אינטגרטיבית על מערכות אבטחה ומערכות כלליות אחרות כגון:
  1. מערכות התרעה (פנימית והיקפית)
  2. בקרת כניסה ושערים
  3. מערכות צפייה (טמ"ס)
  4. גילוי אש
  5. מערכות כריזה
  6. שליטה על אמצעי תאורה

אמצעי בקרת כניסה למתקן

 • מומלץ אך לא נדרש בבתי מרקחת או מעבדות. לגבי עוסקים בשינוע ראו סעיף להלן
 • בכניסה למתקנים, כניסת הולכי רגל תהיה באמצעות תא סינון או סבסבת
 • אמצעי בקרת כניסה הכוללים אינטרקום/טמ"ס וקוראי תגים יותקנו בכניסות לאתר ולחדרים/ אזורים רגישים בהתאם לתכנון מפורט. תכנית האבטחה ותיק השטח, ככל שקיימים ונדרשים לעיסוק, יגדירו אילו חדרים/ אזורים נחשבים רגישים. המחסן יחשב אזור רגיש
 • אמצעי הבקרה בכניסה לאתר יכלול גם בקרה בעת יציאת העובד מהאתר וזאת באמצעות קורא תגים
 • הכניסה לחדרים/ אזורים רגישים תתאפשר רק לעובדים בעלי אישור

תאורת ביטחון

 • לא נדרש בבתי מרקחת או מעבדות. לגבי עוסקים בשינוע ראו סעיף 9 להלן
 • תותקן תאורת ביטחון בהיקף האתר
 • תותקן תאורת הצפה הנותנת מענה למצלמות הטמ"ס
 • עמודי תאורה יותקנו בתוך המתחם ובמרחק מהגדר כך שלא יוכלו לשמש כעזר לחדירה לאתר
 • תאורת הביטחון תמשיך לפעול גם בעת הפסקת חשמל ע"י מקור מתח עצמאי
 • בשעות החשיכה תופעל מחוץ למתחם תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה ואת היציאות מהאתר
 • התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת
 • התאורה תופעל החל מחצי שעה לפני החשיכה ועד חצי שעה לאחר הזריחה

מערכת התרעה

 • בהיקף הגדר החיצונית תותקן מערכת התרעה
 • מערכת ההתרעה תותאם לסוג הגדר ההיקפית ותיתן התרעה בכל גובה ושטח הגדר לשני הכיוונים (פנימה והחוצה( במקרים הבאים:
  1. נגיעה בגדר
  2. טיפוס על הגדר
  3. גרימת נזק לגדר
  4. חדירה למתחם האתר
 • מערכת ההתרעה תחובר במקביל למוקד השו"ב, עמדת האבטחה באתר והמנב"ט
 • לפי דרישת רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי יחוברו כל מערכות ההתרעה למוקד בקרה נוסף, ככל או כפי שיקבע על ידי רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי, בכפוף לאישור חטיבת האבטחה ורישוי
 • בבית מרקחת או במעבדה המחזיקים בנקודת זמן מעל 15 ק"ג קנביס תותקן מערכת התרעה לפי הנחיית רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי

לחצני מצוקה

 • מומלץ אך לא נדרש בבתי מרקחת או מעבדות. לגבי עוסקים בשינוע ראו סעיף 9 להלן
 • מערכת לחצני המצוקה נועדה להתריע במצבי חרום: שוד, שריפה וסכנת חיים
 • עובד/ מאבטח שיוקצה לו לחצן מצוקה, יישא את הלחצן על גופו בכל שעות פעילות העובד/ מאבטח באתר
 • לחצני מצוקה ניידים יוקצו לבעלי התפקידים הבאים:
  1. מאבטחים
  2. מנהל עבודה/אחראי משמרת הבכיר בשטח
  3. עובד השוהה לבדו או באזור מבודד (מלבד המאבטחים( במתקן
 • לחצן המצוקה יחובר במקביל למוקד השו"ב, עמדת האבטחה באתר והמנב"ט
 • לחצני המצוקה יחוברו למוקד בקרה נוסף, ככל או כפי שיקבע על ידי רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי, בכפוף לאישור חטיבת האבטחה ורישוי

חדר ייבוש

יותקנו אמצעי אבטחה בדומה לחדר אחסון כמפורט בסעיף 2 לעיל:

 1. החדר ימוקם באזור פנימי של האתר בריחוק מהגדר
 2. דלת כניסה לחדר תהיה בעלת יכולת עיכוב פריצה קרה של 5 דקות לפחות
 3. קירות וריצפת החדר יהיו מבטון בעובי 20 ס"מ ב-300
 4. תקרת החדר תהיה מבטון בעובי 20 ס"מ ב-300
 5. אם הקירות במקום הינם קירות גבס ולא ניתן לבצע אמור בסעיפים לעיל, על פי חוות דעת מהנדס בניין/הנדסאי בניין, ניתן לחפות את כל קירות הגבס והתקרה בלוח פלדה 3 מ"מ לפחות מרצפה ועד תקרה בחפיפה
 6. דלת כניסה לחדר תהיה בעלת יכולת עיכוב פריצה קרה של 5 דקות לפחות
 7. תותקן מערכת מצלמות טמ"ס הצופה לדלת הכניסה אל החדר מבחוץ ומבפנים
 8. בחדר תתוקן מערכת אזעקה תקן 1337 חלק 2 (מכון התקנים הישראלי) אליה יחוברו:
  • גלאי נפח מסוג "אנטי מאסק" שיכסו את כל שטח המחסן
  • גלאי מגנט לדלת הכניסה
  • גלאי זעזוע וגלאי חום על דלת הכניסה
  • גלאי זעזועים על קירות החדר
  • מערכת האזעקה תחובר במקביל למוקד השו"ב, עמדת אבטחה באתר והמנב"ט
  • מערכת האזעקה למוקד בקרה נוסף תחובר, ככל או כפי שיקבע על ידי רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי בכפוף לאישור חטיבת האבטחה ורישוי

תקינות מערכות האבטחה

 • ככלל, ארונות חשמל ותקשורת לא יותקנו לאורך תוואי הגדר, אלא במקום פנימי המרוחק מהגדר
 • ארונות חשמל/ תקשורת וכן כבלים המותקנים לאורך תוואי הגדר ו/או שטח האתר, יותקנו באופן שאינו מאפשר גישה לגורם חיצוני וללא יכולת ניתוק
 • כל מערכות האבטחה ייבדקו על ידי טכנאי מוסמך מטעם החברה המתקינה / נותנת האחריות מדי שלושה חדשים לפחות
 • אישורים תקפים לתקינות מערכות האבטחה יישמרו ע"י המנב"ט. אי הימצאותם מהווה הפרה של אישור האבטחה שהינו תנאי לקיום או לחידוש הרישיון ולהמשך הפעלת האתר
 • בדיקת הפעלה לבחינת תקינות גלאים, מערכות אזעקה ולחצני מצוקה תתבצע מדי שבוע בהתאם לתכנית שתאושר בתכנית האבטחה
 • כחלק מהליך ההתקשרות עם החברה המתקינה יש לוודא מתן שירות תיקונים מיידי

עקרונות אבטחה פיזית חמושה - המרכיב האנושי

מנב"ט

 • לכל אתר ובכלל זה, חוות גידול, משתלה, מפעל לייצור מוצרי קנביס או מחסן למוצרי קנביס, ימונה מנב"ט אשר יעמוד בתבחינים הקבועים בנוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה- פרופיל המאבטח 90.028.103 ובהכשרות הנדרשות לתפקידו כפי שנקבעו ע"י משטרת ישראל ויוסמך על פי חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור
 • בעל רישיון לעסוק בשינוע קנביס יחויב במינוי מנב"ט אם הפעילות כוללת אפשרות לשינוע של כמויות קנביס העולות על 1 ק"ג במשלוח בודד או אם היקף פעילות שינוע הקנביס עולה, או עשוי לעלות, על כמות כוללת של 15 ק"ג לחודש או אם הפעילות כוללת אפשרות של אחסון הקנביס, או מוצריו במעבר בין נקודה לנקודה
 • בית מרקחת או מספר בתי מרקחת באותה בעלות או מעבדה לא יהיו חייבים במינוי מנב"ט אלא אם רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי, בכפוף לאישור חטיבת אבטחה ורישוי, קבע אחרת
 • ביצוע תפקיד נוסף ע"י המנב"ט מותנה באישור מוקדם של רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי ובתנאי שאינו עומד בסתירה לתפקידו כמנב"ט או שאינו מועסק גם בגוף אחר כמנב"ט
 • אין מניעה שמנב"ט ימונה כאחראי למספר פעילויות של אותו גוף. לעניין סעיף קטן זה יראו בתאגידים בבעלות זהה, אשכול תאגידים או תאגיד עם מספר חברות בת גוף אחד ובתנאי שהדבר אושר על ידי היק"ר
 • התאמת המנב"ט לתפקידו ואישורו יעשה בהתאם לנוהל מינוי מנהלי אבטחה ארציים, אזוריים ומקומיים ברישוי עסקים מס' 90.029.102
 • המנב"ט יונחה מקצועית ע"י רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי וידווח למנב"ט היק"ר ורע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי על כל אירוע אבטחתי חריג או חריגה מתכנית האבטחה המאושרת ובכלל זה כל אירוע פלילי, ידווח למוקד מ"י ו/או תוגש תלונה רשמית

מאבטחים

 • כל אתר ובכלל זה חוות גידול/ ריבוי, מפעל לייצור מוצרי קנביס או מחסן למוצרי קנביס, או עוסק בשינוע יוצבו מאבטחים ברמת הכשרה "מאבטח בסיסי"
 • בתי מרקחת, אתר השמדה, בית מסחר ומעבדות לא יחויבו בהצבת מאבטחים, אלא אם לפי שיקול דעת רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי, נסיבות העניין, לרבות מהות, מקום והיקף הפעילות, מצדיקים זאת. החלטה על צורך בהצבת מאבטחים תתקבל בהתייעצות עם חטיבת אבטחה ורישוי
 • כלל המאבטחים יעמדו בתבחינים הקבועים בנוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה- פרופיל המאבטח 90.028.103 ובהכשרות הנדרשות כפי שנקבעו ע"י משטרת ישראל ויוסמכו על פי חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור
 • מאבטחים יוצבו בהתאם וכמפורט בתכנית האבטחה שתאושר או בהתאם להנחיות רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי, לפי העניין.
 • בשעות הפעילות באתר יוצב מאבטח אחד לפחות בהתאם לגודל האתר, היקפי הפעילות וכפי שיקבע בתוכנית האבטחה
 • בשעות ובימים שבהם אין פעילות באתר יוצבו שני מאבטחים לפחות
 • אחת לשעתיים לכל היותר תבוצע סריקה היקפית פיזית ע"י מאבטח
 • מאבטח בעמדת האבטחה יצפה באופן רציף במצלמות האבטחה על פי "תכנית סריקה" שתאושר בתוכנית האבטחה
 • בהתאם לגודל האתר ותנאי השטח יוקצה למאבטח רכב ביטחון לביצוע הסיורים
 • בכל משמרת אבטחה תבוצע בדיקת תקינות מערכות אבטחה, בהתאם לתכנית שתאושר בתוכנית האבטחה

סינון ובידוק נכנסים

 1. כניסת מבקרים לאתר תותר בכפוף לביצוע בידוק ביטחוני על פי הנחיות משטרת ישראל, רישום ומעקב אחר כל מבקר אשר יכלול: שם מלא, מספר ת"ז, תאריך ושעות כניסה ויציאה מהאתר
 2. תוצאות הבדיקה תירשמנה ברשומה
 3. חל איסור מוחלט לנוכחות קטינים באתר לעיסוק בקנביס רפואי, או בעת שינוע קנביס רפואי בין אתרים אלו
 4. איסור זה לא יחול על נוכחות קטין שהינו מטופל לצורך קבלת הקנביס הרפואי או הדרכה על השימוש בו
 5. האמור למעט כניסה בשעת חירום (שריפה וכוי) ואין באמור כדי למנוע כניסת גורם מוסמך על פי דין ובכלל זה עובד משרד בריאות מוסמך, שוטר וכו'
 6. לא תותר כניסת אדם כלשהו לאתר ובכלל זה למשתלה, חוות גידול, מפעל לייצור מוצרי קנביס, מחסן למוצרי קנביס, מעבדה, מתקן להשמדה או כלי שינוע, אלא אם ברשותו רישיון לדבר על פי פקודת הסמים המסוכנים מטעם היק"ר (כגון רישיון לעובד) או אישור לכניסה חד פעמית מטעם מנהל האבטחה של האתר
 7. נותן שירות/עובד קבוע באתר:
  • רישיונות לעובדים/ נותני שירות קבועים באתר לעיסוק בקנביס רפואי, ניתנים וימשיכו להינתן ע"י היק"ר בהתאם להמלצות מ"י בכל הנוגע לזהות מבקשי הרישיונות ובכפוף לבדיקה ע"י היק"ר ב"כספת" מול מ"י לשלילת קיומו של מידע הפוסל את אפשרות מתן הרישיון.
  • בקשה לרישיון תוגש ליק"ר ע"י בעל הרישיון/ מנהל האבטחה של בעל הרישיון או מנהל האתר כמפורט בהנחיות תהליך רישוי העיסוק בתחום קנביס לשימוש רפואי ("מפת הדרכים").
  • החליט היק"ר לאשר את הבקשה, יינתן היתר לכל עובד או נותן שירות בו יפורטו ההגבלות והתנאים ככל שיהיו, ותקבע בו תקופת ההיתר.
 8. נותן שירות/ עובד חד פעמי באתר:
  • כל כניסה חד פעמית לאתר תינתן באישור מנהל האבטחה בלבד
  • ככל שיתקבל אישור לכניסה חד פעמית, המנב"ט ינהל במצורף לתיעוד האישור, רישום ומעקב אחר כל מבקר אשר יכלול: שם מלא, מספר ת"ז, תאריך ושעות כניסה ויציאה מהאתר
 9. ביקורים באתר:
  • לא יאושרו ביקורים שמטרתם טיול, בילוי, העשרה כללית או ביקורים שיש יסוד לסברה, כי מטרתן אינה חוקית או במקרים בהם יש חשש שהביקור או תוצריו יהוו הפרת הוראות פקודת הסמים המסוכנים או התקנות, ובכלל זה הנחיות הנוגעות לאיסור פרסום מסחרי או הראות הרישיונות
  • לא יותר ביקור אלא באישור מנהל האבטחה באתר
  • בקשה לביקור תוגש למנהל האבטחה בכתב, תוך זמן סביר ממועד הביקור המתוכנן ובצירוף פרטים מלאים כמפורט:
   1. מקום הביקור המבוקש
   2. מועד הביקור
   3. משך הביקור
   4. מטרת הביקור
   5. שמות המבקרים ( שם מלא, ת.ז./ מסי דרכון, גיל) ובמקרה של מבקרים המבקשים לבקר מטעם ארגון א גוף- פרטי הגוף או הארגון כאמור
  • החליט מנהל אבטחה לאשר את הבקשה, יינתן האישור בכתב תוך פירוט ההגבלות והתנאים, ככל שיהיו, ומועד הביקור
 10. כל מבקר הנכנס לאתר באישור חד פעמי ילוו ע"י מנהל האתר/ המנב"ט או איש אבטחה מוסמך בכל זמן השהות באתר וחל איסור כניסה בליווי עובד לאזור ממודר ללא היתר מתאים
 11. באחריות המנב"ט לוודא כי המבקר עזב את האתר בסיום הביקור
 12. פרסום תנאי כניסה:
  בעל העסק יודיע לציבור באמצעות שילוט כי התנאים לכניסה לעסק הם ברשות לערוך חיפוש על גופו ובכליו של הנכנס, והצגת רישיון בר תוקף לנשיאת כלי ירייה, אם הנכנס נושא עמו כלי ירייה

שינוע

 1. המפורט להלן בסעיף זה מתייחס לשינוע "מנקודה אל נקודה" באופן ישיר ללא אחסון ביניים בדרך. עוסק בשינוע המבקש גם לאחסן, באחסון זמני בלבד, קנביס או מוצריו בתהליך השינוע יגיש על כך בקשה ויפרט את שיטת העבודה המוצעת, בהתאם לשיקול דעת רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ר' תחום קנביס רפואי מחוזי, בכפוף לאישור חטיבת האבטחה והרישוי, יקבעו אמצעי האבטחה הנוספים הנדרשים
 2. בעל רישיון לעסוק בשינוע קנביס רפואי יחויב במינוי מנב"ט אם הפעילות כוללת אפשרות לשינוע של כמויות קנביס העולות על 1 ק"ג במשלוח בודד או אם היקף פעילות שינוע הקנביס עולה, או עשוי לעלות, על כמות כוללת של 15 ק"ג לחודש
 3. כן משנע קנביס רפואי או מוצריו אשר מבצע אבטחה חמושה באופן ישיר שלא באמצעות חברת אבטחה, יהיה חייב להיות בעל רישיון בר תוקף לפי סעיף 18 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב 1972
 4. במידה ומאבטחי השינוע הינם באמצעות חברת אבטחה אזי חברת האבטחה חייבת להיות בעל רישיון בר תוקף לפי סעיף 18 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב 1972
 5. שינוע יבוצע רק על ידי מי שהוסמך לכך ובעל רישיון משנע ("שינוע" כהגדרתו במסמך זה). המשנע יהיה אחראי באופן אישי לשינוע ולניהולו בזמן השינוע עד לסיומו
 6. כל שינוע מחויב בתעודת משלוח ו/או חשבונית מס המפרטת את כלל הקנביס המשונע ויבוצע ע"פ תכנית מסודרת
 7. שינוע יבוצע רק ברכב ארבע גלגלי. בשום כמות שהיא לא יאושר ביצוע שינוע ברכב דו גלגלי
 8. אבטחת השינוע:
  • שינוע עד 10 ק"ג קנביס ו/או מוצריו:
   1. רכב בעל נעילה מרכזית
   2. בתא המטען יותקן ארגז מעוגן לרכב + מנעול רתק
   3. בכל הרכבים שישמשו לשינוע יהיו קיימים מערכות GPS עם אפשרות לחיבור On Line אל מערכות משל"ט
   4. הנהג יהיה בעל רישיון לשינוע ("משנע"), עובד קבוע של חברת השינוע, אשר עבר תדרוך ע"י המנב"ט
  • שינוע של בין 10 ק"ג עד 20 ק"ג קנביס ו/או מוצריו:
   1. יבוצע על ידי נהג בעל רישיון שינוע ("משנע") בליווי מאבטח רמה בסיסית
   2. רכב עם ארגז ברזל מעוגן לרכב + מנעול רתק
   3. בכל הרכבים שישמשו לשינוע יהיו קיימים מערכות GPS עם אפשרות לחיבור On Line אל מערכות משל"ט
  • שינוע כמות של מעל 20 ק"ג קנביס ו/או מוצריו:
   1. "רכב ממוגן" כפי שמפורט בנספח ב'
   2. השינוע יבוצע על ידי נהג בעל רישיון שינוע ("משנע") בליווי 2 מאבטחים נהגים נוספים ברמה בסיסי
   3. בכל הרכבים שישמשו לשינוע יהיו קיימים מערכות - לצילום, מעקב ותיעוד )טמ"ס + GPS( עם אפשרות לחיבור On Line אל מערכות משל"ט
  • חנית הלילה של הרכבים בהם יבוצע השינוע תהיה מפורטת בתכנית האבטחה
 9. מיד עם סיום כל שינוע המשנע יהיה אחראי באופן אישי להחזרת תעודות משלוח ואישורי קבלת המשלוחים החתומים אל מנהל/בעל רישיון עסק השינוע או מי שנקבע על ידו לכ
 10. במקרה בו לא התאפשר מכל סיבה שהיא למסור משלוח קנביס ליעדו, באחריות המשנע להחזיר המשלוח לנקודת המוצא )חווה, בית מרקחת וכל היוצא באלה( או למקום אחסון מאושר ברישיון

רשומה

 • בעמדת האבטחה בכניסה לאתר ינוהל יומן אירועים שבו ירשמו:
  1. כל הנכנסים לאתר (שם, משפחה, ת"ז, שעת ותאריך כניסה ויציאה, סיבת הכניסה ושם מאשר הכניסה), תחילת וסיום משמרת של כל מאבטח (שעה, תאריך, שמות, חתימות)
  2. אירועים חריגים
  3. התרעות ממערכות האזעקה, גלאים, מצלמות ולחצני מצוקה
  4. ביקורות (משטרה, יק"ר, רשויות וכו')
  5. תקלות במערכות האבטחה
 • היומן ינוהל באופן הבא:
  1. הרישומים ייעשו באופן ממוחשב בדרך שאינה ניתנת למחיקה
  2. הרשומה תועבר למשטרה בכל עת לפי דרישתה
  3. אבדה רשומה, יודיע בעל העסק או מנהל העסק לק' האבטחה על אובדנה בתוך 48 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה
 • הרשומה תישמר לפחות שלושה חודשים מיום הרישום האחרון בה

חובת אחזקת מידע ומסמכים

 • בכל אתר תנוהל רשימת מועסקים אשר תכלול את פרטיהם האישיים של העובדים, לרבות שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות שלהם, כתובות המגורים שלהם ודרכי התקשרות איתם
 • תיק שטח ותכנית האבטחה אשר תפרט את אמצעי האבטחה הפיזיים והאלקטרוניים שיוצבו בעסק וכן את בעלי התפקידים בתחום האבטחה שיוצבו בעסק, מספרם ואופן הצבתם, בהתאם לקבוע להלן

מסמכים ישימים

 • האמנה היחידה לסמים נרקוטיים - 1961 "Single Convention on Narcotic Drugs"
 • פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג-1973
 • תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
 • פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
 • תקנות רישויי עסקים- אבטחת העברות בנקאיות

תחולה

נהלים אלה בתוקף מיידי וכל שינויי בהם יחייב רק אם נעשה בכתב ופורסם.

נספח א’ - דרישת מיגון כספות

רמת מיגון א’ לאחסון עד 500 גרם קנאביס או מוצריו

 • כספת פלדה בעובי דופן 5 מ"מ ועובי דלת 10 מ"מ, בעלת 2 בריחי נעילה לפחות בקוטר 22 מ"מ נעולה על ידי מנעול כפול שיניים או דיגיטלי
 • הכספת מבוטנת בקיר ו/או מעוגנת לרצפה ולקיר באמצעות 4 ברגי ג'מבו
 • מפתח הכספת לא יושאר במקום בלתי מאויש

רמת מיגון ב' מעל 1 ק"ג ועד 15 ק"ג קנביס או מוצריו

 • כספת פלדה בעובי דופן 5 מ"מ ועובי דלת 10 מ"מ, בעלת 2 בריחי נעילה לפחות בקוטר 22 מ"מ נעולה על ידי מנעול כפול שיניים או דיגיטלי
 • הכספת תכלול גלאי משולב - חום, פתיחה וזעזועים
 • הגלאי מחובר למערכת האזעקה באזור נפרד המופעל 24 שעות ביממה
 • הכספת מבוטנת בקיר ו/או מעוגנת לרצפה ולקיר באמצעות לפחות 4 ברגיי ג'מבו
 • מפתח הכספת לא יושאר במקום בלתי מאויש

רמת מיגון ג’ לאחסון מעל 15 קילוגרם קנאביס או מוצריו

 • כספת פלדה ובטון מזוין העומדת ברמת מיגון C1 (על פי הדירוג במפרטי משטרת ישראל)
 • עובי דלת לפחות 60 מ"מ
 • עובי גוף לפחות 55 מ"מ
 • סגירת הכספת תעשה על ידי ידית המפעילה מנגנון בריחים בקוטר של 30 מ"מ ולפחות 5 בריחים
 • מערכת הבריחים מוגנת על ידי מלכודות זכוכית
 • הכספת בעלת מנעול כפול שיניים ובתוספת מנעול צרופים (קומבינציה) או דיגיטלי
 • משקל כספת מינימלי 180 ק"ג
 • הכספת תכלול גלאי משולב - חום, פתיחה וזעזועים
 • הגלאי מחובר למערכת האזעקה באזור נפרד המופעל 24 שעות ביממה
 • הכספת תעוגן במינימום 2 עוגנים לקיר בטון ולרצפה
 • מפתח הכספת לא יושאר במקום בלתי מאויש

נספח ב'- מפרט מספר 81 - רכב להובלת קנביס רפואי

 1. כללי:
  • הרכב יהיה רכב מנועי העומד בתקנות התעבורה המשמש להובלת סחורות לצורכי עסק מסוג מסחרית בלתי אחוד או אחוד (עם מחיצה המפרידה בין תא הנהג לתא המטען) ללא זיהוי שמדובר בשינוע קנביס רפואי או מוצריו
  • הרכב יהיה עמיד ובפני פריצה קרה אלימה (הנעשית בעזרת מוט לום ברזל, גרזן ופטיש), מתא הנהג ניתן יהיה לשלוט על פעולות הרכב בעזרת פנל, לרבות פתיחת הדלתות ומערכות חשמל ואלקטרוניקה נלוות המותקנות בתא המטען ( כדוגמת : אינטרקום, מעי כריזה, נעילת תא המטען והכספת )
  • ע"פ המפרט הטכני של משרד התחבורה לשינוי מבנה להתקנת מיגון בכלי רכב, של משרד התחבורה סעיף 7.4.9. כלי רכב עם שתי דלתות, נדרש פתח מילוט ולכן במחיצה המפרידה בין תא הנהג לתא המטען נדרשת דלת מעבר
  • דלתות תא הנהג ודלתות תא המטען יעבדו בשיטת תא סינון (דלת אחת פתוחה שאר הדלתות סגורות)
 2. מבנה הרכב:
  • מבנה גוף הרכב:
   1. דפנות תא המטען, דפנות תא הנהג של הרכב יהיו בנויים מחומרים שימנעו חדירת כלים (הנעשית בעזרת מוט לום ברזל, גרזן ופטיש), תקרת הרכב ורצפת הרכב היו עשויים מפלדה כנגד פריצה קרה
   2. מעטפת תא הנהג ותא המטען היו ברמת מיגון על פי סעיף 1 א'
   3. תא המטען ותא הנהג לרבות ריצפת המכונית יורכבו באופן שלא יהיה ניתן לפרוץ אותם, זאת ע"י חיבור בהלחמות מלאות ואי אפשרות פתיחת ברגים לצורך ניסיון פריצה לרכב
   4. כל החלונות המותקנים ברכב, בחזית תא הנהג, בדלתות וכו', יהיו עמידים בפני פריצה קרה 15 דקות עפ"י רמת המיגון בסעיף 1א' (הצגת אישורי יצרן)
  • דלתות תא הנהג:
   1. דלת הנהג (הדלת השמאלית) תיפתח לכניסת הנהג רק באמצעות מפתח ללא ידית סיבובית
   2. דלתות הרכב ינעלו מבפנים בשליטת הנהג - בעזרת מנעולים ביטחוניים חשמליים או בריחים ידניים
   3. המנעולים החיצונים יהיו ברמת אבטחה גבוהה שלא תאפשר פריצה קרה
  • דלת תא המטען:
   1. דלת תא המטען או הדלת הצדדית תפתח ע"י הנהג (במידה וקיים), לא תהיה ידית חיצונית
   2. כניסת המאבטחים לתא המטען תתאפשר ע"י פתיחת הדלת באמצעות מתג חשמלי שיופעל מתא הנהג ויפתח את מנעול דלת תא המטען
   3. צילינדר המנעול החשמלי שבדלת האחורית (דלת תא המטען) יהיה מוגן מבחוץ
   4. הפינים של צירי הדלתות אחוריות יהיו מחומר פלדה מלא ולא חלול ומרותכים
   5. בדלת תא המטען יותקן מנעול רתק גודל 11-16 מ"מ כולל הגנה כנגד פריצה קרה
  • חלונות:
   1. חלון המחיצה יהיה מוגן בפני פריצה קרה (במידה וקיים)
  • פתחי אוורור ומיזוג אוויר:
   1. הפתחים של מערכת האוורור ימוקמו בחלק העליון של דפנות הרכב וימוגנו בהתאם ע"י סורג או שווה ערך
  • מחיצה בין תא הנהג לתא המטען:
   1. המחיצה בין תא הנהג לתא המטען תהיה עשויה מפלדה 3 מ"מ לפחות ברמת מיגון כנגד פריצה קרה מוצמדת לגוף הרכב בחיבור רציף (במידה וקיים) ותכלול דלת מעבר בין תא הנהג לתא המטען
  • מראות:
   1. ברכב תותקן מערכת מראות שתאפשר לנהג לראות את המתרחש משני צידי הרכב ומאחוריו. כמו כן תתאפשר התקנת מראה בחלק האחורי של הרכב המאפשרת תצפית לאחור או התקנת מצלמה אחורית עם אפשרות צפייה בתא הנהג
 3. אחסון המטען:
  • המטען יאוחסן בתוך תיבה ממתכת או כספת בעובי של 2 מ"מ שתורכב בתא המטען ע"י ריתוך לכל אורכו התיבה תיפתח ע"י מנעול אלקטרו מכאני מתא הנהג או מנעול מכאני, המטען יוכנס לתוך התיבה/כספת בעת העברתו
  • מוצר הקנביס יאופסן בחלק האחורי של הרכב, כאשר התיבה/כספת היו עשויים מפחים 2 מ"מ בכל פאות התא (קירות, תקרה וריצפת התיבה /כספת).
  • במקום פח 2 מ"מ ניתן יהיה להתקין מיגון של פח 1 מ"מ מסוג פח דורמקס או פלדת מנגן
 4. תקשורת:
  • בתא הנהג יותקן מכשיר קשר בהתאם לכתוב בסעיף 10
  • בתא המטען תותקן שלוחה של מכשיר קשר נייח שיאפשר קשר רדיו תקין למוקד החברה מכל מקום בו ינוע הרכב
  • ברכב תהיה אפשרות להוסיף סוללות גיבוי למכשיר הקשר הנייד בתא המטען
  • כל רכב יצויד במכשיר קשר נישא שיאפשר קשר רדיו בין המאבטחים היורדים מהרכב לבין נהג הרכב
  • התקנת מערכת עם ממשק למערכות GPS ברכב שיחובר למוקד אבטחה הפעיל 24/7
  • בתא הנהג יהיה לחצן מצוקה שיחובר למוקד האבטחה ולמערכת ה GPS
 5. מערכת אזעקה:
  • הרכב יצויד בזמזם אשר יפעל מתוך תא הנהג ומתוך תא המטען ויתריע על דלתות פתוחות
  • הרכב יצויד במערכת אזעקה הכוללת צופר ומערכת מהבהבים חיצונית, אשר יפעלו בעת ניסיון פריצה לרכב
 6. מניעת התנעה:
  • בתא הנהג ובתא המטען יותקנו משבתי מנוע באמצעותם ניתן יהיה להפסיק את פעולת המנוע או למנוע התנעתו ע"י אי הספקת דלק/ חשמל וכו' בצורה בטיחותית
  • כל מערכות הרכב (כלל מערכות אבטחה ) יגובו ע"י מצבר הרכב או תותקן מערכת S.P.U נפרדת
 7. מצלמות טמ"ס:
  • תותקן מערכת מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה של 2 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך
  • המצלמות יעבירו את תמונת המצלמה למוקד בקרה אלקטרוני בשידור לאחור בכל זמן נתון
  • המצלמות יותקנו בתוך תא הנהג, בתא המטען, בצדי הרכב ובדלתות אחריות של תא המטען
  • מערכת מצלמות הטמ"ס יאפשרו:
   1. מערכת מצלמות הטמ"ס תאפשר צילום בחשיכה
   2. המצלמה לא תהיה מכוונת למקור אור חזק או למנורות העלולים לסנוור את עדשת המצלמה
   3. מהירות הצילום במצלמות כניסה ויציאה למתחם לא תהיה פחותה מ - 25 FPS
   4. מערכת מצלמות הטמ"ס תהיה מסוגלת לתת יחד עם התמונה המוקלטת מידע טקסטואלי כגון שעה, תאריך, זיהוי מצלמה וכו'
   5. המערכת לא תאפשר לבצע שינויים במידע הטקסטואלי
 8. הקלטה:
  • ההקלטה תישמר למשך 30 יום לפחות ממועד צילומה
  • ההקלטה תתבצע ברזולוציה של 2 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך
  • מערכת ההקלטה תאפשר הוצאת קבצים למדיה מגנטית נתיקה (DISK ON KEY,CD, DVD)
  • תתאפשר העברת מידע מ - DVR ו- NVR בפורמט מסחרי סטנדרטי ובצורה מדויקת.
   פורמט קבצים: כל הקבצים המקובלים לרבות JFIF , BMP ,TIFF , MPEG , AVI וכו'
  • כל הפורמטים צריכים לאפשר העתקה מדויקת של המידע. בזמן העברת הקבצים תתאפשר העברת תוכנת הצפייה והמקודד המתאים
  • לא תילקח מעי הקלטה של מערכת מצלמות הטמ"ס, אלא רק חומר (מדיה מגנטית מועתקת) בהתאם להנחיות "רמו"ט" ובתיאום עם מנב"ט החברה
 9. אישורים:
  • החברה שתתקין את הרכב תתחייב להמציא אישורים על עמידות הרכב והחלונות בפני פריצה קרה על פי סעיף 1א' ו2 א' (1-4)
  • החברה תמציא אישור ממשרד התחבורה על שינוי ייעוד הרכב, תקינותו של הרכב והתאמתו לשאת את המטען, עומס השריון והנוסעים, רישום בעלות הרכב לחברה והערת הגבלה
  • החברה תעביר הצהרת יצרן/ ספק שהרכב עומד בדרישות מפרט 81 על כל מרכביו
 10. מכשיר קשר קבוע לרכב להובלת קנביס רפואי:
  • בשגרה ובאירוע חירום ינוהל האירוע באמצעות רשת קשר בין רכב הבלדרות למוקד
  • מערכת הקשר תהיה מערכת תקשוב אמינה, זמינה ורציפה לניהול ושליטה באירועי שיגרה וחירום
  • מערכת הקשר תשדר באופן רציף וסדיר ללא תלות במיקום הגיאוגרפי של הרכב
  • המערכת תבנה בצורה כזו שתאפשר הרחבה טכנולוגית בעתיד
  • המערכת תעמוד בתקן משרד התקשורת
  • המערכת תעמוד בתקן CE או שווה ערך
  • למכשיר הקשר תהיה תושבת קיבוע ברכב
  • במידת הצורך תהיה אפשרות לנתק את מכשיר הקשר (גניבת מכשיר קשר)
  • המכשיר יהיה בעל צג LCD דיגיטלי ומואר
  • המכשיר יופעל על ידי מצבר 12V או מצבר הרכב
  • למערכת הקשר יהיה מיקרופון חזק וארגונומי עמיד בחבטות, בעל לחצנים מוארים לתפעול קל של המכשיר

י#*המכשיר ידע לסנן הפרעות קול י#*נדרש ספק בעל יכולת שירות ותחזוקה גבוהים ומתן חלפים למספר שנים

 1. אפשרות חיבור מכשיר קשר נייד למכשיר קשר הקבוע ברכב :
  • מכשיר קשר בעל מבנה חזק, עמיד לזעזועים ולחות
  • הפעלה יעילה ופשוטה של מכשיר הקשר
  • למכשיר הקשר תהיה אפשרות VOX דיבור ללא מגע יד
  • למכשיר הקשר יהיה מד מצב סוללה
  • מכשיר הקשר יכלול לחצן מצוקה
  • למכשיר הקשר יהיה מבנה ארגונומי המתאים לכף היד, קל משקל לנשיאה או להתקנתו על חגורה
  • למכשיר הקשר תהיה אפשרות של חיבור מיקרופון או אוזניה
  • המכשיר יהיה בעל סוללה נטענת רבת עוצמה
  • למכשיר הקשר תהיה אפשרות של נעילת מקשים.