האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

אמות מידה לטיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני בעברייני מין בהתאם לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
אמות מידה לטיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני בעברייני מין בהתאם לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו 2006
Rape of Prosepina September 2015-3a.jpg
מספר החוזר 11/2017
סימוכין 126590417 
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 28 בנובמבר, 2017
 


כללי

גדלה המודעות לצורך ולאפשרויות של טיפול בעברייני מין לצורך מניעת עבריינות חוזרת. הסדרים חוקיים שונים לטיפול באוכלוסיה זו נקבעו בשל הנטייה של רבים מעברייני המין לחזרה ואף להסלמה בחומרת ההתנהגות הלא נורמטיבית, ולאור מאפייני הפגיעה והנזק הייחודי הנגרמים לקורבנות.

על פי המפורט בסעיף 20 ג (ראו נספח מס' 5) לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006 (להלן - "החוק") טיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני יכול להיות חלק מתוכנית לשיקום מונע של עבריין המין. כמפורט בחוק, הטיפול יינתן בהסכמת העבריין בלבד ובהתאם לאמות מידה בחוזר זה.

על פי הקבוע בחוק, ככלל, הטיפול התרופתי, יינתן בשילוב עם טיפול פסיכו-סוציאלי ייעודי ("טיפול יעודי" כהגדרתו בחוק), אולם הוא יכול להינתן גם שלא בשילוב טיפול ייעודי, במקרים חריגים ובתנאים שיפורסמו להלן.

מטרה

קביעת אמות מידה מחייבות לטיפול הורמונלי להפחתת הדחף המיני לעברייני מין, כחלק מתוכנית לשיקום מונע, בהתאם לחוק.

בשינויים המחוייבים, אמות המידה המפורטות בחוזר זה, הן המומלצות גם לטיפול בסובלים מהפרעות פאראפיליות המבקשים טיפול גם שלא במסגרת הליך לפי החוק וגם אם לא הורשעו בביצוע עבירות מין.

אחריות

האחריות הכוללת לקביעת ההתאמה לטיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני והמעקב אחר הטיפול היא של רופא מומחה בתחום הפסיכיאטריה שהוא אחד מאלה:

 • פסיכיאטר במרכז לשיקום מונע
 • פסיכיאטר הנותן שירות במסגרת קופת החולים המבטחת
 • פסיכיאטר אחר שנבחר על ידי המטופל ובמימונו, המתחייב לפעול בהתאם להנחיות חוזר זה, ושהעביר למשרד הבריאות את טופס ההתחייבות כמפורט בנספח 2

הגדרות

 • ”טיפול ייעודי” - טיפול שכל תכליתו להביא למניעת ביצועם של מעשים בעלי אופי מיני המהווים עבירה לפי כל דין או להפסקתם, למעט טיפול תרופתי
 • ”טיפול תרופתי” - תרופות להפחתת הדחף המיני
 • ”תרופה להפחתת הדחף המיני”- תרופה להפחתת דחף מיני ובתנאי שנרשמה בפנקס התרופות להתוויה זו ונכללת בסל התרופות
 • ”שיקום מונע” - שיקום לעבריין מין באמצעות תכנית שמטרתה להפחית את רמת הסיכון הנשקפת ממנו לביצוע עבירת מין נוספת, הכוללת טיפול ייעודי, הניתן לבד או עם טיפולים אחרים
 • ”עבריין מין” - מי שהורשע בעבירת מין ומתקיים בו אחד מאלה:
 • ביום ביצוע העבירה הוא היה בגיר
 • ביום ביצוע העבירה הוא היה קטין וביום הגשת כתב האישום נגדו מלאו לו 19 שנים
 • ביום ביצוע העבירה הוא היה קטין ונידון למאסר בפועל ובמועד שחרורו מלאו לו 19 שנים;
 • ”הפרעה פאראפילית”- פתולוגיה של דחפים, פנטזיות והתנהגות מינית ארוטית החוזרת על עצמה בתדירות ובעוצמה גדולה והמופנית כלפי חפצים או כלפי בני אדם אחרים ועלולה לפגוע בהם. (ראו קוד F65 של הסיווג 10-ICD)
 • ”פדופיליה”- העדפת ילדים לשם סיפוק מיני על-ידי צפייה, נגיעה, או עיסוק מיני עם ילדים (ראו קוד F65.4 של הסיווג 10-ICD)
 • ”גורם מקצועי מתאם”- אחד מאלה, ובלבד שקיבל הכשרה מתאימה:
 • לגבי עבריין מין שלא נידון למאסר בפועל - קצין מבחן
 • לגבי עבריין מין שהשתחרר או שעומד להשתחרר ממאסר בפועל או מאשפוז - נציג הרשות לשיקום האסיר
 • ”הערכת מסוכנות” - הערכת הסיכון, לרבות רמת הסיכון, הנשקפים מאדם לביצוע עבירת מין נוספת, למעט עבירה לפי סעיף 214(ב3) לחוק העונשין, על ידו, ולפי העניין, גם המלצות לעניין פיקוח ומעקב ולעניין שיקום מונע
 • ”יחידת פיקוח” - יחידת פיקוח ומעקב שהוקמה לפי החוק
 • ”טיפול נלווה” - לטיפול תרופתי - בדיקה ואבחון על ידי רופאים מומחים, אבחון פסיכולוגי או קרימינוגני, בדיקות מעבדה ובדיקות עזר רפואיות אחרות לפני או במהלך הטיפול, מעקב רפואי וטיפול רפואי בתופעות לוואי הנגרמות עקב השימוש בטיפול התרופתי
 • ”מבוטח”, ”קופת חולים” ו”סל שירותי הבריאות” - כהגדרתם בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד-1994

אוכלוסיית היעד לטיפול התרופתי

מטופלים הסובלים מ:

 • פדופיליה לסוגיה
 • סטיות מיניות (פאראפיליות) אחרות המלוות בדחף מיני מוגבר, עיסוק אובססיבי בפנטזיות ובדחפים מיניים סוטים עד כדי פגיעה תפקודית משמעותית, סיכון לזולת או מצוקה סובייקטיבית ניכרת

תנאים לקבלת טיפול תרופתי

טיפול תרופתי יינתן לעבריין מין במסגרת תוכנית שיקום מונע רק אם הרופא מצא שהעבריין עומד בכל תנאי הסף המצטברים להכללה 6.1 עד 6.4:

 • עבריין מין אשר נכלל באוכלוסיית היעד
 • העבריין משולב במסגרת הנותנת תכנית לשיקום מונע כהגדרתו בחוק והכוללת טיפול יעודי לעבריין, ומשתף עמה פעולה באופן מלא לרבות הערכת מסוכנות, ביצוע בדיקות מעבדה, מילוי שאלונים במהלך הטיפול
 • העבריין ביצע בדיקות (כמפורט בנספח 3) טרם קבלת הטיפול התרופתי, ואין בתוצאותיהן התוויה השוללת את מתן הטיפול התרופתי.
(הערה: בדיקות חוזרות, כולן או מקצתן, במהלך הטיפול עצמו יבוצעו לפי שיקול דעת הרופא האחראי לטיפול).
 • העבריין חתם על הסכמה מדעת לטיפול בהתאם להוראות חוק זכויות החולה, התשנ”ו 1996 (כמפורט בנספח 1) ובעת החתימה על ההסכמה כאמור לעיל גם נמסר לו דף מידע כללי (נספח 4). במקרה בו העבריין אינו כשיר לתת הסכמה מדעת - אפוטרופסו הסכים לטיפול ובית המשפט אישר את מתן הטיפול לאחר ששמע את עמדת הגורמים המקצועיים ואת עמדת האפוטרופוס. (ראו גם - סעיף 9.2 להלן)
 • מקרים חריגים: במקרים חריגים ניתן לתת טיפול תרופתי לעבריין מין גם ללא קבלת טיפול יעודי במקביל:
 • אם העבריין נמנה על אחת האוכלוסיות הייחודיות, המפורטות להלן, וגם אינו מסוגל לשתף פעולה באופן אפקטיבי בטיפול הייעודי, לפי הערכת מטפליו העיקרים והגורם המקצועי המתאם. במקרים אלה הטיפול התרופתי יינתן על ידי הפסיכיאטר תוך תיאום וקשר שוטף עם גורמי הטיפול הנוספים בקהילה, של העבריין.
אוכלוסיות ייחודיות הם אנשים עם אבחנה של:
 • מוגבלות שיכלית התפתחותית (F71-F79), למעט מוגבלות כאמור בדרגה קלה (F70)
 • הספקטרום האוטיסטי (F84) למעט אוטיזם בתפקוד גבוה
 • הפרעה נפשית מז׳ורית (סכיזופרניה והפרעות סכיזוטיפליות ודלוזיונליות - F20-F29, הפרעות אפקטיביות במצב הרוח- F30-F39) שאינה מאוזנת
 • כאשר ההתרשמות היא שללא הטיפול התרופתי הנבדק לא יהיה מסוגל להשתתף כראוי או להפיק תועלת מהטיפול הייעודי. הטיפול התרופתי במצב זה הוא שלב מכין ומקדים לשילוב במסגרת לקבלת טיפול יעודי ועל הפסיכיאטר להיות בקשר עם גורם מקצועי מתאם לגבי תזמון השילוב בפועל

תנאי החרגה (EXCLUSION CRITERIA)

עבריין מין אינו מתאים לתחילת טיפול תרופתי, או שיש להפסיק טיפול שהחל, בהתאם לנסיבות, בהתקיים אחד מאלה -

 • מי שאינו משולב במסגרת לשיקום מונע כהגדרתו בחוק, או אינו משתף עמה פעולה באופן מלא עם תוכנית השיקום, או עזב את המסגרת, אלא אם מדובר במקרה חריג כמפורט בסעיף 6.5 לעיל
 • משתמש לרעה או מכור פעיל לחומרים פסיכואקטיבים- עד להשלמה בהצלחה של תוכנית גמילה והמשך טיפול לתקופה של 6 חודשים של אי שימוש בחומרים פסיכואקטיבים, או תקופה מקבילה של ייצוב על טיפול תרופתי ממושך ואי שימוש בחומרים פסיכואקטיביים, במכורים לאופיאטים (המטופלים באמצעות מתדון, סובוטקס, או סובוקסון). במקרה בו בבדיקות מעבדה נמצא, גם לאחר גמילה או תקופת ייצוב כאמור, כי נעשה שימוש בחומרים פסיכואקטיבים, ישקול, הרופא האחראי לטיפול התרופתי, הפסקת הטיפול
 • מי שהפסיכיאטר התרשם כי ההסכמה שלו לטיפול היא פורמאלית אך ללא כל תובנה או ללא כל כוונה לדבוק בו
 • מי שנמצא שיש לו רגישות יתר לתכשיר או לפפטידים דומים
 • מי שהיה כישלון טיפולי בו עם תרופה דומה להפחתת הדחף המיני בעבר
 • מטופל הנמנה עם האוכלוסיה הייחודית (המוזכררת בסעיף 6.5), אך אינו משולב בתוכנית טיפול או אינו משתף פעולה עם תוכנית הטיפול המומלצת לאבחנה הראשית (מוגבלות שיכלית התפתחותית, אוטיזם או הפרעה נפשית מז׳ורית)- לפי שיקול דעת של הפסיכיאטר המטפל

מימון הטיפול התרופתי

 • מטופל המבוטח בביטוח בריאות ממלכתי:
הטיפול התרופתי להפחתת הדחף המיני לעבריין מין במסגרת החוק יינתן חינם במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי לרבות כל הבדיקות והטיפולים הנלווים הנובעים ישירות ממתן הטיפול. במידה ונדרשת השתתפות עצמית ממטופל, הוא יהיה זכאי להחזר בגין תשלומים ששילם.
 • מטופל שאינו מבוטח בביטוח בריאות:
במקרה שעבריין המין אינו מבוטח בביטוח בריאות, הטיפול התרופתי בעבריין המין במסגרת החוק ימומן במלואו על ידי משרד הבריאות.

חובות הרופא המטפל

 • דיווח לגורם הזכאי לקבל מידע לפי החוק:
בהתאם להוראות החוק, מוטלת חובה על הרופא המטפל למסור, במידה ומתבקש, מידע בדבר מידת שיתוף הפעולה של המטופל ובדבר התקדמות הטיפול התרופתי לגורם המקצועי המתאם,

למרכז לשיקום מונע בקהילה וליחידת הפיקוח והמעקב.

כמו כן, במידה שהופסק הטיפול מכל סיבה שהיא, על המטפל למסור דיווח בדבר הפסקת הטיפול ליחידת הפיקוח והמעקב, לגורם המקצועי המתאם, למרכז לשיקום מונע ולכל גורם הזכאי לקבל מידע בהתאם להוראות החוק.
 • קבלת הסכמה מדעת:
הטיפול התרופתי בעבריין המין על פי החוק הוא טיפול בהסכמה וחובה לקבל הסכמתו מדעת של המטופל, בהתאם להוראות חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1996, לפני תחילת הטיפול. יש להבהיר, כי הטיפול התרופתי להפחתת הדחף המיני נחשב לטיפול הכרוך בתופעות לוואי משמעותיות.
על המטפל להסביר בשפה ברורה המובנת למטופל בין היתר את מטרות הטיפול, הסיכויים והסיכונים הכרוכים בו לרבות תופעות לוואי, צורך בהפסקת הטיפול ואי הצלחה של הטיפול,

החובה להתמיד בטיפול ייעודי או אחר במקביל לקבלת הטיפול התרופתי וכל היוצא באלה, לצורך קבלת הסכמתו מדעת לטיפול ולהחתימו על הטופס המצוי בנספח 1 לחוזר זה. לפני החתימה על ההסכמה יימסר למטופל או לאפוטרופסו גם דף "מידע כללי למטופל בטיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני" (נספח 4). 

 • יידוע המטופל בדבר דיווח לגורם מתאם / אחר:
על המטפל ליידע את המטופל בדבר האפשרות כי מידע בדבר מידת שיתוף הפעולה במהלך הטיפול, התקדמות הטיפול והפסקת הטיפול, יועבר על ידי המטפל לגורמים המנויים בסעיף 9.1 לחוזר זה.
הערה: הוראות סעיף 9 לחוזר אינן ממצות ואינן באות לגרוע מכל חובת יידוע או דיווח הקיימת בדין, או מכל חובה אחרת החלה על המטפל, לרבות חובותיו האתיות.

תחולה

תחולת חוזר זה חודש מיום פרסומו.

נספח מס' 1 - הסכמה מדעת לטיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני בתרופות הכוללות חומרים אגוניסטים לפקטור המשחרר גונדוטרופין

אני, שם משפחה: _______________ שם פרטי: _______________ שם האב: _______________ ת. לידה: ____/__/__ מספר זהות: _______________

המועמד לקבל טיפול להפחתת הדחף המיני באמצעות שימוש בתרופה: _______________ הכוללת חומרים אגוניסטים לפקטור המשחרר גונדוטרופין (להלן - "התרופה" או "הטיפול" לפי העניין) מצהיר בזה ומאשר בחתימתי כי:

אני מסכים לקבל את הטיפול, זאת לאחר שהוסברו לי בשפה המובנת לי: הנסיבות לקבלת הטיפול, תנאיו, תופעות הלוואי והמקרים בהם אפשר להפסיק את הטיפול.

ידוע לי כי בין תופעות הלוואי הידועות לטיפול בתרופה:

 • גלי חום
 • אין אונות
 • הפרעות במערכת העיכול (בחילה, הקאה)
 • עלייה במשקל
 • הזעה
 • תגובות אלרגיות (פריחה, גרד)
 • הפרעות במצב הרוח
 • כאב ואדמומיות באזור הזריקה
 • ירידה בצפיפות עצם ואוסטיאופורוזיס (הפסקת הטיפול מביאה לשיפור בצפיפות העצם אולם ללא חזרה מוחלטת למצב טרם הטיפול).
 • ייתכנו גם כאבי עצמות הרגליים והמפרקים (לחולים הסובלים מגרורות בעצמות), מתן מוגבר של שתן וקרישי דם.
 • _______________ _______________ _______________
 • _______________ _______________ _______________

אני מסכים שהרופאים, הסגל הסיעודי וכל צוות העובדים, הן המועסקים על ידי המסגרת הטיפולית והן המוזמנים על ידם מחוץ למסגרת, יקבעו ויבצעו את הטיפול, לרבות הבדיקות הנלוות לו, בהתאם לשיקול דעתם המקצועית ובהתאם לנסיבות. אני מתחייב לשתף פעולה עם הבדיקות הנדרשות ולבצע אותן.

אני מאשר שלא ניתנה לי כל הבטחה בדבר תוצאות הטיפול או הבדיקות שאעבור במסגרתו, וכי ידוע לי ואני מסכים כי הטיפולים והבדיקות ייעשו בידי מי שהדבר יוטל עליו בהתאם לנהלים ולהוראות הקיימות  במסגרת. אני מצהיר בזה כי לא הובטח לי שהטיפולים או הבדיקות ייעשו, כולם או חלקם, בידי אדם מסוים.

אני מודע ומסכים לכך כי יימסרו דיווחים ליחידת הפיקוח והמעקב / לגורם המקצועי המתאם (קצין המבחן או נציג הרשות לשיקום האסיר, לפי העניין) על מידת שיתוף הפעולה שלי בטיפול, בהתאם לבקשתם.

אני מודע ומסכים לכך כי במקרה של הפסקת הטיפול מכל סיבה שהיא יימסר דיווח ליחידת הפיקוח והמעקב ו/או לגורם המקצועי המתאם (קצין המבחן או נציג הרשות לשיקום האסיר, לפי העניין).

הובהר לי כי הטיפול התרופתי אינו עומד בפני עצמו ויש לשלב את הטיפול התרופתי בטיפול יעודי (התנהגותי קוגניטיבי) ואני מתחייב להשתתף בטיפול שכזה במקביל לטיפול התרופתי.

הובהר לי שאי שיתוף פעולה עם הטיפול הייעודי (ההתנהגותי קוגניטיבי) או טיפול תומך אחר שהומלץ במקביל לטיפול התרופתי עלול להוות סיבה להפסקת הטיפול התרופתי.

שם משפחה: _______________ שם פרטי:_______________ חתימה: _______________ תאריך: ____/__/__מספר זהות:_______________

אני מאשר בזה כי הטופס נחתם בפני: שם: _______________ חתימה: _______________ תאריך: ____/__/__


נספח 2 - טופס התחייבות רופא פרטי

לכבוד מנכ"ל משרד הבריאות

הנדון: קבלת עבריין לטיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני בהתאם לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006

אני מבקש להודיעך כי מר: _______________ ת.ז: _______________ מבקש להתקבל לטיפול על ידי במסגרת פרטית וזאת לשם קבלת טיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני.

אני מאשר כי קראתי את אמות המידה לטיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני בעברייני מין בהתאם לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו 2006 שפורסמו על ידך באתר משרד הבריאות ומתחייב כי הטיפול יתבצע בהתאם לאמות המידה האמורות, ובכללן מתן הדיווחים הנדרשים לרבות על הפסקת טיפול.

ידוע לי כי מר_______________ בלבד אחראי לתשלום שכרי.

אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי אני מחזיק ביטוח אחריות מקצועית תקפה ומקובלת וכי אבחון ומתן טיפול הורמונלי לעבריין מין נכלל בכיסוי ביטוח האחריות המקצועית התקפה שלי. אני מתחייב להמשיך ולהחזיק ביטוח כאמור תקף כל תקופת האבחון והטיפול במר_______________ .

שם: _______________ חתימה: _______________ תאריך: ____/__/__

נספח 3 - בדיקות נדרשות טרם מתן טיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני

טרם תחילת הטיפול התרופתי להפחתת הדחף המיני, ולפי שיקול דעת הרופא גם במהלך הטיפול, על הרופא המטפל לוודא קבלת תוצאות עדכניות של הבדיקות הבאות על מנת לשקול את מתן התרופה או תרופה חליפית ולקבוע את מינונה:

 • __ספירת דם
 • __כימיה
 • __תפקודי כבד ותפקודי כליה
 • __שתן לכללית.
 • __בדיקת הורמונים FSH FH
 • __בדיקה לרמת טסטוסטרון
 • __בדיקת צפיפות העצם

נספח 4 - מידע כללי למטופל בטיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני

הטיפול אשר נמצא מסייע בצמצום ואף במניעה של התנהגויות של פגיעה מינית באחרים בשל הפרעות בשליטה על הדחף המיני (הפרעות פאראפיליות מסויימות ובהן גם פדופיליה), הוא שילוב של טיפול תרופתי יחד עם טיפול קבוצתי התנהגותי קוגניטיבי ייעודי.

התרופות אשר הינך עומד לקבל הינן תרופות הורמנוליות אשר נמצאו יעילות להפחתת הדחף המיני אף עד להיעלמות מוחלטת של הדחפים המיניים הנורמטיביים והסוטים.

הטיפול בתרופות אלה נחשב לאגרסיבי ולבעל תופעות לוואי משמעותיות אשר חשוב שתהיה מודע להם, טרם תחילת הטיפול.

ידוע כי בין תופעות הלוואי הידועות לטיפול בתרופה:

 • גלי חום
 • אין אונות
 • הפרעות במערכת העיכול (בחילה, הקאה)
 • עלייה במשקל
 • הזעה
 • תגובות אלרגיות (פריחה, גרד)
 • הפרעות במצב הרוח
 • כאב ואדמומיות באזור הזריקה
 • ירידה בצפיפות עצם ואוסטיאופורוזיס (הפסקת הטיפול מביאה לשיפור בצפיפות העצם אולם ללא חזרה מוחלטת למצב טרם הטיפול).
 • ייתכנו גם כאבי עצמות הרגליים והמפרקים (לחולים הסובלים מגרורות בעצמות), מתן מוגבר של שתן וקרישי דם

הטיפול התרופתי ההורמונאלי מוריד את רמות הטסטוסטרון (הורמון המין הגברי העיקרי) אך הניסיון הקליני מלמד, כי קיימים מקרים בהם, למרות הירידה ברמות הטסטוסטרון (עד רמות אפסיות), עדין קיימים דחפים ופנטזיות מיניות סוטות בעלי עוצמה ממשית. כמו כן ידוע כי בשלב הראשון של הטיפול קיימת עלייה משמעותית בדחפים המיניים. כן ייתכנו מקרים בהם כבר בתחילת הטיפול יהיה צורך להפסיקו בשל תופעות לוואי קשות.

בשל כך הכרחי כי תשתף פעולה באופן מלא לא רק בנטילת הטיפול התרופתי אלא גם עם הטיפול הייעודי הקבוצתי ו/או הפרטני שנקבע לך. משמעות שיתוף פעולה היא כי תגיע לכל המפגשים שייקבעו לך, ובנוסף, כי תשתף ותדווח באופן אמין ובכנות מלאה על הדחפים ועוצמתם, על מנת לסייע לך בהתמודדותך עם הדחפים שלך ולמנוע את מימושם.

במקרה שבו יתרשם הרופא כי שיתוף הפעולה שלך עם הטיפול הייעודי הקבוצתי ו/או הפרטני שנקבע לך איננו מלא, יהיה עליו להפסיק את הטיפול התרופתי.

במצבים בהם מתפתחות תופעות לוואי בשל השימוש בתרופה אחת, יוכל הרופא לשקול שימוש בתרופות אחרות בתור קו שני לטיפול.

חשוב כי תעלה בפני הרופא המטפל כל שאלה שיש לך בנוגע לטיפול התרופתי ולתופעות הלוואי מלקיחתה לפני חתימתך על טופס ההסכמה ותחילת הטיפול. גם במהלך הטיפול חשוב שתעלה בפני הרופא כל שאלה שמתעוררת וכן שתדווח על כל תופעת לוואי. חיוני כי תדווח לרופא בצורה אמינה ואמיתית על השינויים בעוצמת ובתדירות הדחפים המיניים.

נספח 5 - נוסח חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, תשס"ו-2006 (סעיף 20 ג')

טיפול תרופתי במסגרת תכנית לשיקום מונע בקהילה (תיקון מס' 3) תשע”א-2011

20ג.

 • בסעיף זה -
 • ”טיפול תרופתי” - תרופות הורמונליות להפחתת הדחף המיני
 • ”טיפול נלווה”, לטיפול תרופתי - בדיקה ואבחון על ידי רופאים מומחים, אבחון פסיכולוגי או קרימינוגני, בדיקות מעבדה ובדיקות עזר רפואיות אחרות לפני או במהלך הטיפול, מעקב רפואי וטיפול רפואי בתופעות לוואי הנגרמות עקב השימוש בטיפול התרופתי
”מבוטח”, ”קופת חולים” ו”סל שירותי הבריאות” - כהגדרתם בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד-1994.
 • טיפול תרופתי יינתן לעבריין מין כחלק מתכנית לשיקום מונע בקהילה אם התקיימו כל אלה:
 • רופא בעל התמחות מתאימה, לפי אמות המידה שפרסם המנהל הכללי של משרד הבריאות, מצא כי עבריין המין מתאים לקבל טיפול וכי יש בטיפול כדי להפחית את רמת הסיכון הנשקפת ממנו לביצוע עבירת מין נוספת
 • ההמלצה למתן הטיפול וכן הטיפול והמעקב אחריו נעשים בהתאם לאמות מידה מקצועיות שפרסם המנהל הכללי של משרד הבריאות
 • הטיפול ניתן בשילוב טיפול ייעודי במרכז לשיקום מונע; על אף האמור בפסקה זו, טיפול תרופתי יכול שיינתן גם לא בשילוב טיפול ייעודי במרכז לשיקום מונע, במקרים חריגים ובתנאים שיפורסמו באמות המידה על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות;
 • עבריין המין נתן הסכמה מדעת, כמשמעותה בפרק ד׳ לחוק זכויות החולה, התשנ”ו-1996, לקבלת הטיפול התרופתי, ואם אינו כשיר לתת הסכמה ואפוטרופסו הסכים לטיפול - בית המשפט אישר את מתן הטיפול לאחר ששמע את עמדת הגורמים המקצועיים ואת עמדת האפוטרופוס.
 • טיפול תרופתי הניתן לפי הוראות סעיף קטן (ב), וטיפול נלווה לו יינתנו לעבריין המין כמפורט

להלן:

 • לעבריין מין המבוטח בקופת חולים - במסגרת קופת החולים שבה הוא חבר, על פי סל שירותי הבריאות וההסדרים הנהוגים באותה קופה, ובלבד שהמבוטח לא יחויב בדמי השתתפות עצמית, ואם הטיפול הנדרש אינו כלול בסל שירותי הבריאות - על חשבון המדינה ובהתאם לנהלים שפרסם המנהל הכללי של משרד הבריאות
 • לעבריין מין שאינו מבוטח בקופת חולים - על חשבון המדינה ובהתאם לנהלים שפרסם המנהל הכללי של משרד הבריאות