מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

הכרה בלימודי רפואה כללית בחו"ל - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.


Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הכרה בלימודי רפואה כללית בחו"ל
Professors.JPG
מספר החוזר 4/2019
סימוכין 452242819
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 28 באפריל 2019
 


כללי

בפקודת הרופאים, התשל"ז 1976 סעיף 4 (ב) (2), נקבע כי רשאי לעסוק ברפואה בישראל "מי שלמד רפואה באוניברסיטה או בבית־ספר לרפואה בחוץ־ לארץ שהמנהל הכיר בהם, ניתנה לו דיפלומה שהמנהל הכיר בה וסיים תקופת סטאז, שהמנהל הכיר במשכה ובתנאיה".

בהתאם לכך הננו להביא בזאת לידיעתכם כללים מפורטים בנושא שבנדון, אשר גובשו במגמה לשמור על רמת רפואה הולמת בישראל ולעודד את המעוניינים ללמוד רפואה בחו"ל לעשות זאת בבתי ספר לרפואה ברמה נאותה הדומה לזו של בתי הספר לרפואה בישראל.

הוראות חוזר זה הן בנוסף לאמות המידה הנדרשות לקבלת אישור לגשת לבחינת רישוי של מי שלמד רפואה בחו"ל כפי המפורט באתר האינטרנט של האגף למקצועות רפואיים של משרדנו.

יובהר כי, מתן פטור מבחינת רישוי ממשלתית על פי תקנות הרופאים (תנאים למתן פטור מחובת בחינה) התשמ"ח 1988, יינתן למי שהשכלתו הרפואית הוכרה כנדרש ע"י המנהל בהתאם לפקודת הרופאים, והוראות חוזר זה.


בכבוד רב,

משה בר סימן טוב

מטרה

פרסום הכללים להכרה במוסד אקדמי ומסלול לימוד רפואה כללית בחו"ל, לצורך קבלת זכאות לבחינת רישוי או קבלת רשיון לעסוק ברפואה כללית בישראל.

הגדרה

"בחינת רישוי" - רופאים בוגרי בתי ספר מוכרים לרפואה בחו"ל, בעלי דיפלומה מוכרת, חייבים לעמוד בהצלחה בבחינות לקראת סטאז׳ ברפואה בבחינת רישוי ממשלתית לפי העניין, לשם קבלת רישיון לעסוק ברפואה.

הנחיות

 • מוסדות אקדמים מוכרים ללימודי רפואה כללית בחו"ל:
בוגרי לימודי רפואה בחו"ל יוכלו להגיש בקשה לגשת לבחינה הממשלתית ברפואה בישראל או לקבל רישיון לעסוק ברפואה בישראל, רק אם למדו את כל שנות לימודי הרפואה בבי"ס לרפואה העונים לפחות על אחת משתי אמות המידה הבאות:
 • בי"ס לרפואה מצוי באחת ממדינות ה-OECD‏ (Organisation for Economic Co-operation and Development)
או
 • בי"ס לרפואה עבר תהליך אקרדיטציה של ה- WFME, וביה"ח בהם נעשו הלימודים הקליניים עברו אקרדיטציה ע"י גוף מוכר כמפורט להלן:
 • אקרדיטציה של בתי ספר לרפואה - החל משנת 2018 הוחל בתהליך הכרה (אקרדיטציה) של בי"ס לרפואה ברחבי העולם ביוזמת WFME‏ (WORLD FEDERATION FOR MEDICAL EDUCATION). מטרת המהלך היא להבטיח את רמת ההוראה בבתי הספר לרפואה. במסגרת זו, בתי ספר לרפואה ברחבי העולם יוכלו לעבור הליך של הכרה על ידי גופים אקדמיים במדינתם שהוסמכו לכך על ידי ה-WFME
 • אקרדיטציה של בתי חולים הנותנים הוראה קלינית - מטרתו של תהליך האקרדיטציה לבתי חולים לשפר ולהבטיח את רמתו של ביה"ח. הליכי האקרדיטציה מבוצעים על ידי גופים שונים, והם אינם זהים מבחינת תכנם ואיכותם. אולם, ככלל, בית חולים שעבר תהליך אקרדיטציה איכותי הוא בית חולים טוב יותר מכזה שלא עבר כלל. רמה גבוהה של ביה"ח הינה חיונית על מנת לאפשר הוראה קלינית נאותה.
  הארגונים המוכרים על ידי משרד הבריאות לביצוע אקרדיטציה של בתי חולים בחו"ל לעניין הכרה בהכשרה קלינית של אותם בית החולים:
 • JOINT COMMISSION INTERNATIONAL) JCI) - ארה"ב
 • ACCREDITATION CANADA) AC) - קנדה
 • HEALTH & CARE STANDARTS) CHKS ) - אנגליה
 • ACHS ‏(THE AUSTRALIAN COUNCIL OF HEALTH CARE STANDARTS) - אוסטרליה;
 • DNV GL - גרמניה
ככלל, תלמיד שלמד בבי"ס לרפואה בחו"ל שאינו עומד לפחות באחת מאמות המידה שפורטו לעיל, ויגיש בקשה לגשת לבחינה הממשלתית ברפואה בישראל או לקבל רישיון לעסוק ברפואה בישראל, בקשתו תדחה על הסף.
 • חריגים:
ראש האגף לרישוי מקצועות הבריאות במשרד הבריאות רשאי לחרוג מהכללים הנ"ל כמפורט להלן:
 • להכיר בבית ספר לרפואה שאינו עומד באחד מאמות המידה המפורטות בחוזר זה, אם מצא שקיימות נסיבות מיוחדות מהן עולה שרמת הלימודים בו הולמת את הסטנדרט המקובל בישראל.
 • לא להכיר בבית ספר לרפואה למרות שהוא עמד באחת או יותר מאמות המידה המפורטות לעיל, וזאת במקרה בו עלה חשד סביר שרמת הלימוד בבית הספר אינה הולמת את הסטנדרט המקובל בישראל. תחולתה של החרגה כאמור תהיה על מי שהחל את לימודיו בבית הספר האמור בשנה שלאחר ביצוע ההחרגה
 • החרגות כאמור יפורסמו באתר משרד הבריאות.
 • כללים להכרה פרטנית בלימודי רפואה כללית בחו"ל:
משרד הבריאות מכיר בלימודי רפואה כללית שבוצעו בחו"ל בתנאי שמסלול הלימודים והסטודנט עומדים בתנאים כמפורט להלן. בכל בקשה להכרה בלימודים על המועמד להמציא מסמכים המעידים על נוכחות מלאה בקורסים, הנדרשים על פי הסילבוס ועמידה בבחינות ובכל הדרישות שלהלן:
 • שנות לימוד והיקפן שוות ערך לאלו הנלמדות בישראל
 • סילבוס לימודים זהה למקובל בישראל
 • לימודים קליניים בביה"ח ובמרפאות המספקים שירות רפואי איכותי ומגוון בסטנדרט המקובל בישראל
 • סיום לימודים וקבלת דיפלומה, המאפשרים לעסוק ברפואה במדינה בה למד הסטודנט
 • רצף לימודים המבטיח שמירה על רמת לימודים כמקובל בישראל. מי שהפסיק את לימודיו לתקופה שעולה על חמש שנים יידרש לחזור על שנת הלימודים האחרונה שסיים בהצלחה ובלבד שההפסקה בלימודים לא עולה על סך של 10 שנים
 • סדר לימודים נאות. רק הצלחה בכל המקצועות הפרה קליניים תאפשר מעבר ללימודים קליניים. אין להפוך את הסדר או לשלב בתקופת הלימודים הקליניים לימודים פרה קליניים
 • כישלון וחזרה על קורסים לא יוכרו במניין שנות הלימוד
 • ככלל לא יוכרו לימודים שנלמדו ביותר ממוסד לימודי אחד, אך יחד עם זאת כל מקרה יבחן לגופו. במידה ויוחלט באופן חריג להכיר בלימודים שנעשו ביותר ממוסד אחד, יוצבו בנוסף התנאים הבאים:
 • הסטודנט סיים את כל חובותיו טרם המעבר לאוניברסיטה נוספת ובכלל זה עמידה בהצלחה בבחינות וסיום כלל הקורסים הנדרשים באוניברסיטה בה למד
 • הלימודים הקליניים במלואם נלמדו באותו מוסד לימוד
 • לא יוכרו לימודים שנמשכו מעל 10 שנים (לא כולל הפסקות, ככל שהיו) בשל כישלונות חוזרים או בשל פיצול לא סביר של שנות הלימוד
 • סטודנטים שלמדו במסלול ארבע שנתי ידרשו לעמוד בנוסף בתנאים שלהלן:
 • בעלי תואר ראשון לפחות במקצוע מדעי החיים או מדעי הרפואה, הכוללים הוראה של לפחות שבעה מקצועות בסיס מלאים ברמה של בית ספר לרפואה כללית, טרם קבלה לתכנית ההשלמה במדינה בה קיבל את הדיפלומה
 • בעל תואר ראשון במקצוע פארא-רפואי, טרם החל את לימודיו בתכנית זו, יחוייב בהשלמה של קורסי הבסיס הנלמדים בשנים הפרה-קליניות ברפואה (לפחות שבעה מקצועות בסיס מלאים) ברמה של בית ספר לרפואה כללית או מדעי החיים, ולא במסגרת לימודי מקצועות הבריאות
 • התכנית הארבע שנתית בה למד בחו"ל נמשכת ארבע שנות לימוד מלאות, לא כולל ההשלמה הנדרשת לסטודנט שהתקבל על בסיס תואר במקצוע פארא-רפואי. על ההשלמה להסתיים לפני תחילת הלימודים הארבע שנתיים

תחולה

 • מי שהחל את לימודי הרפואה משנת 2019 ואילך - תחולה מיידית
 • מי שהחל את לימודי הרפואה לפני שנת 2019 - בוגרי בי"ס לרפואה בחו"ל שהחלו את לימודיהם לפני שנת הלימודים 2019, תיקיהם יבדקו על פי אמות המידה המקובלות טרם פרסום ההנחיות המפורטות בחוזר זה. בנוסף, אם ביה"ס לרפואה או ביה"ח בהם מתבצעת ההוראה הקלינית עברו בהצלחה תהליך אקרדיטציה, בין טרם תחילת הלימודים ובין במהלכם - הדבר יהווה שיקול בעד מתן אישור לבוגר לגשת לבחינה הממשלתית ברפואה בישראל