האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

הנחיות לניהול הטיפול בקנאביס המיועד להשמדה - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
נוהל 155 - הנחיות לניהול הטיפול בקנאביס המיועד להשמדה (מרץ 2018)
Drug bottle containing cannabis.jpg
מיצוי נוזלי של קנאביס אינדיקה
מספר החוזר mmk155_2018
סימוכין IMC-GWDP
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 29 באפריל 2018
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםקנאביס רפואי

כללי

הננו להביא בזאת לידיעתכם חוברת המכילה מידע מקיף בנושא ניהול הטיפול בקנאביס המיועד להשמדה. המידע בחוברת זו מתווה את ההנחיות המחייבות בנושא שבנדון.

חוברת זו נכתבה בשיתוף מיטב המומחים ואנשי מקצוע רלוונטיים והיא חלק בלתי נפרד מהסדרת תחום השימוש בקנאביס למטרות רפואיות ולמחקר.

מטרה

קביעת דרישות איכות ואמות מידה נדרשות לניהול הטיפול בקנאביס המיועד להשמדה בתנאים נאותים.

עקרונות

כלל העקרונות וההנחיות בחוברת זו, בעניין ניהול הטיפול בקנאביס המיועד להשמדה מבוססים על הכרה בחשיבות השמירה על תנאי איכות נאותים : "Good Practice" של משרדנו, כל זאת בהתייחס לריבוי, גידול, ייצור, הפצה, ניפוק ומחקר, להבטחת תנאים מיטביים נאותים ולטיפול באמצעותו.

הואילו להעביר תוכן חוברת זו לידיעת הנוגעים בדבר במוסדכם.

בכבוד רב, פרופ' איתמר גרוטו - המשנה למנהל הכללי.

נוהל 155 - כללי

קנאביס אינו תרופה, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחו. עם זאת קיימות עדויות לכך שקנאביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם. על כן ממשלת ישראל ומשרד הבריאות רואים יעד חשוב בהסדרת הגידול, הייצור, האריזה, ההפצה והניפוק של קנאביס רפואי באופן הדומה ככל הניתן לנוהג והקיים ביחס לתכשירים רפואיים (תרופות).

על פי הוראות פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג 1973 (להלן הפקודה), קנאביס הוא חומר המוגדר כ"סם מסוכן " שחל לגביו איסור שימוש אלא אם ניתן לדבר רישיון כדין. בנוסף להוראות הפקודה והתקנות, האמנה היחידה לסמים נרקוטיים משנת 1961 קובעת משטר פיקוח ובקרה ייחודי לסם זה, ובכלל זה קיומה של סוכנות ממשלתית האחראית להסדרת הנושא ואשר מחויבת במעורבות משמעותית בכל הנוגע לגידולי הצמח בתחומי מדינה שמתירה גידול שכזה.

על פי החלטת הממשלה 3609, משרד הבריאות - היחידה לקנאביס רפואי (יק"ר) משמש "סוכנות ממשלתית".

בהתאם להחלטת הממשלה 1587 מיום 26.09.2016, להסדרת תחום הקנאביס לשימוש רפואי ולמחקר, פרסם משרד הבריאות באתר המשרד את אוסף המסמכים הרשמיים (IMC-Cannacopeia), ובו הנהלים, ההוראות ואמות המידה לעיסוק בתחומי הקנאביס לשימוש רפואי ברמת איכות נאותה.

כל עיסוק או מגע בקנאביס בארץ, ובכלל זה השמדה של קנאביס, מחויב ברישיונות מתאימים מאת ה"מנהל", כהגדרתו בפקודה, ובקיום תנאיו. הסמכות על פי הפקודה לתת רישיון לעיסוק של קנאביס היא של מנכ"ל משרד הבריאות או של מנהל היק"ר אשר הוסמך על ידו (להלן ה-"מנהל").

מטרת הנוהל

בהתאם לכללי האיכות במסגרת ה- IMC-Cannacopeia, נדרשים העוסקים המורשים השונים בכל חוליות העיסוק של שרשרת האספקה למוצרי קנאביס ברמת Medical Grade, שמירה של הסם המסוכן מסוג קנאביס המיועד להשמדה במכלי אצירה ייעודיים להשמדה ושליחתם לאתר מיועד לצורך השמדה מורשה בהתאם וכמפורט בהנחיות הרלוונטיות של עיסוק בקנאביס על פי חוזרי המשנה למנכ"ל משרד הבריאות מספר 150, 151, 152 ו- 153.

הנחיות אלה באות לפרט את הדרישות והכללים להסדרת אופן הטיפול המקדים, האחסון של קנאביס המיועד להשמדה (להלן קמ"ל) באתר היווצרותה, אופן העברתה (שינוע) למתקן הטיפול הסופי לצורך השמדה (אתר השמדה) ותהליך ההשמדה. עדיפות נוהל זה - בכל הנוגע להשמדת קנאביס, במקרה בו האמור בנוהל זה, או בהנחיה, כללית או פרטנית שניתנה על ידי היק"ר או תינתן על ידה בעתיד, תסתור נוהל אחר (בכלל זה נוהל אחר של היק"ר שאינו ייעודי לנושא ההשמדה), האמור בנוהל זה או בהנחיית היק"ר יחול. במקרה של סתירה בין נוהל זה לבין הנחיה פרטנית שניתנה בכתב מאת היק"ר - תחול הנחיית היק"ר. 

הגדרות

 • "הפקודה" או "פקודת הסמים המסוכנים" : פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג - 1973
 • "קנאביס " : כל חלקי צמח הקנאביס וכל מוצר המיוצר מהצמח ולמעט שמן המופק מזרעיו
 • "יק"ר" : היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות
 • "מנהל" : מנכ"ל משרד הבריאות, מנהל היק"ר או מי שהוסמך על ידי מנכ"ל משרד הבריאות בכתב לתת רישיונות לעיסוק בקנאביס למטרות רפואיות
 • "רישיון" : היתר בכתב שניתן מאת ה"מנהל" לפי פקודת הסמים המסוכנים
 • "עוסק": בעל רישיון מהיק"ר לעיסוק בתחום הקנאביס לשימוש רפואי ו/או למחקר
 • "עיסוק" : כל פעולה הנעשית על פי רישיון והקשורה במגע עם קנאביס ובכלל זה: גידול, ייצור, הפקה, עיבוד, בדיקה, הכנה, אריזה, החזקה, סחר, הספקה, שינוע, ניפוק, יבוא, יצוא, השמדה - של קנאביס או מוצרי קנאביס ולמעט שימוש עצמי למטרות רפואיות או מחקר על פי רישיון
 • "קוד עוסק" : מספר זיהוי ייחודי לעוסק הקנאביס שיונפק על ידי היק"ר
 • "אישור IMC-GSP" או "אישור אבטחה" : אישור לעמידה בדרישות ובתנאי האבטחה הנאותים לעיסוק בתחום הקנאביס לשימוש רפואי ו/או למחקר, כמפורט בנוהל משרד הבריאות - חוזר המשנה למנכ"ל מספר 150 (אבטחה בתנאים נאותים של שרשרת האספקה לקנאביס לשימוש רפואי - הנחיות, דרישות איכות ואמות מידה נדרשות)
 • "אתר" : מקום בו מתנהל עיסוק מהעיסוקים המפורטים בסעיפים לעיל וכן מקום בו תבוצע השמדה של קנאביס, בעל רישיונות תקפים לפי פקודת הסמים המסוכנים
 • "מנהל האתר" : עובד שימונה על ידי בעלי העניין לניהול כללי של "אתר" ויישא באחריות למילוי הדרישות לקבלת ואחזקת הרישיון. למען הסר ספק, אין באחריות המוטלת על מנהל ה"אתר" כדי לגרוע מהאחריות הכוללת של בעלי העניין למילוי כל הדרישות, או מאחריותו של כל אחד מהעובדים לעמוד בדרישות ספציפיות
 • "אתר השמדה" : עוסק מורשה לפינוי והשמדה של קנאביס, בעל רישיונות תקפים לפי פקודת הסמים המסוכנים
 • "קמ"ל" : קנאביס המיועד להשמדה
 • "גריסה" : חיתוך קנאביס בתצורה צמחית לחלקים קטנים
 • "יצרן קמ"ל" או "אתר היווצרות קמ"ל" : עוסק כהגדרתו בנוהל זה המייצר או מאחסן קנאביס המיועד להשמדה
 • "שינוע" : פעולת העברת קנאביס או מוצריו מנקודה לנקודה ברישיון
 • "אמצעי שינוע" : כלי הרכב והאמצעים המיועדים לשינוע קנאביס
 • "משנע" : בעל רישיון מאת ה"מנהל" לשינוע קנאביס
 • "מנב"ט" : מי שמונה לתפקיד זה בהתאם לאמות מידה כמפורט בנוהל משרד הבריאות -חוזר המשנה למנכ"ל מסי: 150 (אבטחה בתנאים נאותים של שרשרת האספקה לקנאביס לשימוש רפואי - הנחיות, דרישות איכות ואמות מידה נדרשות) ואשר אחראי לוודא קיום הדרישות שבאישור האבטחה
 • "עובדים" : עובדי מבקש הרישיון או מי מטעמו שיעבדו בפועל ב"אתר" ובכלל זה כל עובדי האתר, משנעים, צוות האבטחה, בעלי תפקידים, עובדים זמניים וכל עובד או קבלן משנה שיעסוק בתחום ובכלל זה נכנסים באופן חד-פעמי, לרבות מי שאינו אמור להיכנס בפועל ל"אתר", בין אם יבוא במגע עם הסם ובין אם לא
 • "אחראי קמ"ל" - עובד מטעם אתר העיסוק אשר מונה לשמש כאחראי מטעמו על יישום הדרישות ואיש קשר למתן דיווחים ליק"ר
 • "קבלן פינוי" - משנע כהגדרתו בנוהל זה, הפועל כגוף עצמאי בלתי תלוי או מטעמו של אתר ההשמדה, בעל רישיון שינוע מהיק"ר, המורשה על פי כל דין לפינוי ושינוע של קנאביס המיועד להשמדה מאתר היווצרותו ואל אתר ההשמדה הייעודי

תנאים, דרישות וכללים לאתר השמדה של קנאביס

 • פרק זה כהגדרתו בנוהל זה, קובע את דרישות משרד הבריאות - סוכנות ישראלית ממשלתית לקנאביס רפואי - יק"ר מאתר השמדה לפעילויות של קבלת סם מסוכן מסוג קנאביס מעוסק מורשה, תהליך השמדתו ומתן אישור על השמדתו
 • לפי שיקול דעת היק"ר, ניתן יהיה לעדכן את תנאי פרק זה ולפרסם באתר היק"ר את תנאיו המעודכנים
 • לא יושמד קנאביס ולא יוחזק קנאביס מיועד להשמדה אצל כל עוסק שהוא, אלא בהתאם להנחיות נוהל זה
 • אתר ההשמדה יהיה תאגיד ישראלי
 • אתר ההשמדה יהיה ממוקם באזור תעשייה מאושר בלבד ולאחר קבלת היתרים ורישיונות על פי כל דין
 • אתר ההשמדה יהיה מאושר כמתקן תרמי לשריפה של פסולת על פי כל דין
 • אתר השמדה יחזיק בהיתר פליטה לפי חוק אוויר נקי התשס"ח 2008 ובאישור עיסוק מהמשרד לאיכות הסביבה
 • אתר ההשמדה יחזיק בהיתר רעלים תקף המאושר על פי כל דין וברישיון עסק תקף ויעמוד בתנאיהם
 • אתר ההשמדה יהיה בעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י 9001 ISO או מערכת איכות דומה
 • אתר השמדה המורשה להחזקה, פינוי (שינוע) והשמדה של סם מסוכן מסוג קנאביס, יחזיק בכל עת רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים - שניתן על ידי היק"ר לעיסוקים אלו
 • באחריות מנהל אתר ההשמדה לדאוג להגיש מבעוד מועד, ולא יאוחר 60 ימי עבודה לפני תום תקופת הרישיון. בקשה לחידוש הרישיון ככל שברצונו להמשיך ולפעול בתחום הקנאביס או מוצרי הקנאביס
 • מנהל אתר השמדה חייב לתפעל ולהחזיק את העסק שברשותו, כך שתימנע פליטת חומרים מסוכנים לסביבה: לאוויר, למקורות מים, לקרקע ולשפכים, בהתאם לדרישות החוקים והתקנות הרלוונטיים
 • מנהל אתר השמדה ינקוט בכל האמצעים הדרושים לטיפול בסם המסוכן מסוג קנאביס ובחומרים המסוכנים המעורבים בתהליך ההשמדה בעסקו, לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות והישימות כלכלית ( the best (available economically achievable technology ובכפוף להוראות היצרן ולגיליונות הבטיחות (MSDS), לרבות אמצעים למניעת תקריות ולטיפול בהן
 • מנהל אתר השמדה ינקוט בכל האמצעים הדרושים לכך שפעילות ההשמדה של קמ"ל לא תגרום מטרדי ריח.
 • מנהל אתר ההשמדה ימנה עובד בחברה שישמש כאחראי קמ"ל, אשר יהיה אחראי מטעמו על יישום הדרישות ואיש קשר למתן דיווחים ליק"ר
 • אתר ההשמדה יתחזק נוהל עבודה תפעולי שיכלול את הדרישות המפורטות בנוהל זה, שיהיה זמין להערכה לפי בקשת היק"ר
 • אתר ההשמדה יהיה אחראי להעביר ללקוחותיו את העדכונים, ההנחיות והדרישות ביחס להשמדה של קנאביס המפורסמות על ידי היק"ר מעת לעת
 • מנהל אתר השמדה מחויב בעמידה בהוראות כל דין וזאת בנוסף לעמידה בתנאי הרישיון ותנאי נוהל זה

אחריות

 • העוסק בתחום הקנאביס לשימוש רפואי ו/או למחקר שהוא מנהל אתר היווצרות קמ"ל, יהיה אחראי לכל הפעולות החל מאחסון קמ"ל, טיפול מקדים בקמ"ל ו עמידה בתנאי האבטחה הנדרשים, עד לקליטתו על ידי הגוף משנע הקמ"ל ברישיון או עד להשמדתו הסופית באם מתבצעת על ידי השמדה עצמאית באתר ייצור הקמ"ל כמפורט בהמשך
 • הגוף המשנע ברישיון, ככל שאינו חלק ממערך אתר ההשמדה, יהיה אחראי לכל הפעולות ועמידה בתנאי האבטחה במסגרת תהליך השינוע של הסם המסוכן, מאתר היווצרות קמ"ל ועד לקליטתו באתר ההשמדה המיועד
 • אתר ההשמדה של קנאביס, יהיה אחראי לכל הפעולות הנוגעות לקמ"ל החל מרגע פינוי הקמ"ל על ידי משנע מטעמו ו/או קליטתו באתר ההשמדה מגוף משנע שאינו חלק ממערך אתר ההשמדה ועד להשמדתו הסופית

ניהול הפעילות על ידי העוסק המייצר קנאביס המיועד להשמדה

 • מנהל האתר המייצר קמ"ל ימנה עובד בחברה שישמש כאחראי קמ"ל, אשר יהיה אחראי מטעמו על יישום הדרישות ואיש קשר למתן דיווחים ליק"ר
 • אתר המייצר קמ"ל יתחזק נוהל עבודה תפעולי שיכלול את הדרישות המפורטות בפרק זה, שיהיה זמין להערכה לפי בקשת היק"ר

אחסוך קנאביס המיועד להשמדה

 • קמ"ל ירוכז וישמר בתוך מכלי אצירה ייעודיים כדוגמת "דולב" בגודל סטנדרט 1120 או "טכניבוקס אטום -C 300", בעלי מכסה בעל אפשרות נעילה על ידי אזיקון (להלן "מכלי אצירה"), מסומנים, ממוספרים והניתנים לאטימה הרמטית עם סגר מיוחד שלא ניתן לפתיחה ("פלומבה"), כך שבכל מקרה של פתיחת מיכל אצירה ייעודי בכל שלב של הטיפול בקמ"ל, ניתן יהיה לדעת על כך ולתעד לצורך דיווח לרשויות
 • אין לערבב קמ"ל עם פסולת אחרת המיועדת להשמדה מכל סוג שהוא
 • מכלי האצירה יהיו במצב מכני תקין ומצוידים במכסה תואם, המאפשר אטימה בטוחה
 • אחסון של מכלי האצירה יעשה רק על גבי משטחים מתאימים ותקינים שתאפשר גישה בטוחה של עובדים מורשים ושל כלי השינוע לכל אחד מהם
 • ניתן לאחסן מכלי אצירה המכילים קמ"ל במשטחים המונחים זה על גבי זה בשתי קומות בלבד
 • מכלי האצירה ירוכזו באזור תחום, מוגדר, נפרד ממתקני האתר האחרים, משולט ונעול, אשר אליו יש גישה מוגבלת לעובדים המורשים לעסוק בסם במגע עם הסם המסוכן בלבד
 • אזור האחסון של מכלי האצירה לקמ"ל יהיה משולט עם הכיתוב "סם מסוכן להשמדה"
 • המבנה בו מאוחסן הקמ"ל (להלן המבנה): יהיה מחומר קשיח שאינו בעיר
 • המבנה יהיה מאוורר באופן טבעי או מאולץ
 • במבנה תותקן תאורה להתמצאות בחשכה ותאורת חירום
 • המבנה יעמוד בדרישות האבטחה לאחסון סם מסוכן מסוג קנאביס ויאושר על ידי מנב"ט האתר
 • עמדות כיבוי אש תמוקמנה בהתאם להנחיות של שרותי כבאות והצלה
 • אין להחזיק קמ"ל לפרק זמן העולה על 4 חודשים לכל היותר, יש לפנות את הקמ"ל להשמדה
 • עם הצטברות כמות מספקת של קמ"ל או כאשר עבר פרק הזמן המרבי כמפורט לעיל, יזמן מנהל התפעול של האתר, פינוי על ידי קבלן איסוף מורשה

טיפול מקדים בקנאביס המיועד להשמדה

 • שלבי וסדר הפעולות בטיפול המקדים בקמ"ל יהיה כלהלן:
 • מייד לאחר הכנסתו של הקמ"ל למכלי האצירה, הקמ"ל יטופל באמצעות ריסוס/שפיכה של חומר מנטרל /חומר מקלקל /חומר משבש פעילות (להלן "חומר מנטרל"), בכמות שתאפשר מגע של כל הקמ"ל עם החומר המנטרל
 • החומר המנטרל יהיה מסוג חומר ניקוי מסיר שומנים בעל "תו ירוק" של מכון התקנים הישראלי, והעומדים במפרט מספר 02 IGTD של מכון התקנים הישראלי - "חומרי ניקוי מסירי שומנים"
 • אחראי הקמ"ל יתעד וישמור רישום של החומר המנטרל בו נעשה שימוש עבור כל מיכל אצירה, יחזיק בגיליון מפרט הבטיחות (MSDS) של החומר, יצרף בצמוד לכל מיכל אצירה המיועד לפינוי לאתר ההשמדה, עותק של ה- MSDS ששימש לניטרול הקמ"ל ויציין זאת על גבי הטופס המלווה לקמ"ל
 • טרם הטיפול המקדים או לאחריו, ניתן לצמצם את נפח הקמ"ל על ידי גריסה:
 • אחראי הקמ"ל יוודא שמכונת הגריסה תהיה תקינה ונקיה משאריות פסולת אחרת
 • לאחר הגריסה ישמר הקמ"ל הגרוס במיכל אצירה כנ"ל
 • מיכל אצירה של קמ"ל ישקל, יסומן בתווית ימוספר ויאטם על ידי נציג בקרת האיכות בחתימתו
 • על גבי מיכל האצירה תוצמד תווית סימון המפרטת את: משקל הקמ"ל, תצורת הקמ"ל, מקור הקמ"ל, תאריך אטימת מיכל האצירה ומספר סידורי של המכל האטום 

תהליך ההשמדה של קמ"ל באתר היווצרותו על ידי העוסק

 • תת פרק זה מתייחס רק לאתרי עיסוק בקנאביס המייצרים כמות נמוכה באופן יחסי של קמ"ל כגון מעבדות מחקר ומעבדות שירות
 • באתרים אלו ניתן יהיה להשמיד קמ"ל באופן עצמאי על ידי העוסק מייצר הקמ"ל באתר העיסוק, ככל שמדובר במשקל כולל של עד 0.5 (חצי) ק"ג קמ"ל
 • כל השמדה של קמ"ל תיעשה תוך התחשבות באיכות הסביבה ללא פגיעה בבריאות ורווחתם של עובדים, גורמים ותושבי האזור
 • שלבי וסדר הפעולות בהשמדה עצמאית של קמ"ל על ידי העוסק באתר העיסוק יהיה כלהלן:
 • קמ"ל צמחי ייארז בשקיות ייעודיות המאושרות לשימוש באוטוקלב, קמ"ל נוזלי ייארז בתוך מיכל אצירה ייעודי עמיד ומאושר לטיפול באוטוקלב
 • שינוע הקמ"ל אל האוטוקלאב יעשה על ידי שימוש במיכל משני ובעזרת עגלה, יש לבחור מסלול שינוע שאינו עובר בשטחים ציבוריים
 • הקמ"ל יוזן ישירות ובאופן מאובטח לאוטוקלאב אשר ברשות העוסק ואשר עבר ולידציה תקופתית ונמצא תקין
 • לפני ההפעלה של האוטוקלאב העובד האחראי נדרש בלבוש ציוד מגן אישי, בכפפות ייעודיות ובמגן עיניים או פנים
 • לפני ההפעלה של האוטוקלאב העובד האחראי נדרש להכין את מטען הקמ"ל בצורה נכונה, לבדוק את תקינות האוטוקלב, לבחור את תוכנית ההפעלה המתאימה לייעוד ולמטען ולוודא סגירת דלת האוטוקלאב
 • לאחר סיום הטיפול באוטוקלאב הקמ"ל יטופל בנוסף באמצעות ריסוס/שפיכה של חומר מנטרל /חומר מקלקל /חומר משבש פעילות (להלן חומר מנטרל) לצורך נטרול החומרים הפעילים בו
 • החומר המנטרל יהיה מסוג חומר ניקוי מסיר שומנים בעל "תו ירוק" של מכון התקנים הישראלי, והעומדים במפרט מספר 02 IGTD של מכון התקנים הישראלי - "חומרי ניקוי מסירי שומנים"
 • מנהל האתר או עובד אחר מטעמו יתעד וישמור רישום של החומר המנטרל בו נעשה שימוש ויחזיק באופן זמין ובכל עת בגיליון מפרט הבטיחות (MSDS) של החומר המנטרל
 • פינוי הקמ"ל כמקובל לפסולת
 • מנהל האתר או עובד אחר מטעמו יכיר את תכונותיו של הקמ"ל, החומר מנטרל ואת אופן הטיפול בהם, הן בשימוש שוטף והן באירוע חומרים מסוכנים, יהיה נוכח בשעות הפעילות באתר ויהיה אחראי לכל הטיפול בקמ"ל (לרבות טיפול בתקלות)
 • האחראי מטעם העוסק יתעד את ההשמדה וכמותה בפנקס הסמים ובחתימת אדם נוסף
 • מנהל האתר יבצע רישום ותיעוד של קמ"ל המושמד באופן עצמאי וישמרו לתקופה של 3 שנים לפחות

הכנה לפינוי של קנאביס המיועד להשמדה

 • לאחר הטיפול המקדים כמתואר בסעיף הקודם, אחראי הקמ"ל ימלא "טופס מלווה לקנאביס המיועד להשמדה" המופיע בנספח א' לנוהל זה, בשלושה העתקים (לאתר היווצרות הקמ"ל, למשנע ולאתר ההשמדה), עבור משלוח הקמ"ל המיועד ויחתום עליו
 • אחראי הקמ"ל באתר יכין תעודת משלוח כנדרש וכמפורט בסעיף 4.9 "תנאי שינוע קנאביס ומוצרי קנאביס בתנאים נאותים בין אתרים" המופיע בחוזר המשנה למנכ"ל - "IMC-GDP ניהול האחסון, ההפצה ומסירה של קנאביס ומוצרי קנאביס רפואי בתנאים נאותים"
 • אחראי הקמ"ל באתר יוודא טרם הטענת הקמ"ל קיומם של כל היתרים הנדרשים בידי קבלן הפינוי המשנע
 • טרם טעינת הקמ"ל נציג קבלן הפינוי יאשר את כמות הקמ"ל המיועדת להטענה ויוודא כי הפרטים מאומתים בתעודת המשלוח ובטופס המלווה טרם יחתום עליהם
 • לאחר אישור המשנע וחתימתו תתבצע טעינה של משלוח הקמ"ל. הטעינה וכל פעולה אחרת בנ"ל, מותרת בתוך שטח האתר המרושה המגודר בלבד
 • "תפיסה על ידי הסוכנות" :
 • קמ"ל ייתפס בשער האתר מייצר הקמ"ל על ידי היק"ר, לכל המאוחר 4 חודשים לאחר אחסונו וישוחרר, בהיעדר עילה למנוע זאת, ללא סייג או בתנאים, רק לגורם מורשה אחר או לאתר השמדה מאושר לפי העניין
 • תפיסה על ידי היק"ר - נציג האתר מייצר הקמ"ל ידווח לנציג היק"ר לגבי כמות הפסולת שמיועדת לשינוע בתעודת המשלוח ויפעל על פי הנחיותיו
 • אחראי הקמ"ל באתר היווצרותו יקבל מקבלן הפינוי אישור בכתב על גבי תעודת פינוי, המכילה פירוט מועד הפינוי, תצורת הקנאביס והכמות שפונתה לאחר שקבלן הפינוי אימת כי הפרטים בתעודת המשלוח ובטופס המלווה נכונים 

פינוי ושינוע על ידי קבלן פינוי של קנאביס המיועד להשמדה

 • קבלן הפינוי המשנע יחזיק ברישיון שינוע תקף מהיק"ר ויעמוד בתנאים המפורטים בסעיף "תנאי שינוע קנאביס ומוצרי קנאביס בתנאים נאותים בין אתרים" המופיע בחוזר המשנה למנכ"ל - "IMC-GDP ניהול האחסון, ההפצה ומסירה של קנאביס ומוצרי קנאביס רפואי בתנאים נאותים" וכמפורט בפרק 10 "דרישות אבטחה בשינוע" המופיע בחוזר המשנה למנכ"ל - IMC-GSP אבטחה בתנאים נאותים של שרשרת האספקה לקנאביס לשימוש רפואי - הנחיות, דרישות איכות ואמות מידה נדרשות
 • ההעברה (שינוע) תיעשה רק בליווי "טופס מלווה לקנאביס המיועד להשמדה" המצורף כנספח א' לנוהל זה ותעודת משלוח ולאחר שמולאו כל הפרטים בהם
 • קמ"ל יועבר ישירות על ידי קבלן הפינוי המשנע לאתר השמדה המיועד כיעד יחיד וסופי ויוזן לאחר קליטתו ישירות למתקן התרמי המיועד

ניהול הפעילות בקמ"ל על ידי אתר ההשמדה

פריקת וקליטת קמ"ל באתר ההשמדה

 • נציג אחראי מטעם אתר ההשמדה המוגדר מראש לנושא זה (להלן הנציג האחראי), יוודא טרם יאשר פריקת קמ"ל שהגיע לאתר ההשמדה, כי הקמ"ל מלווה בטופס מלווה ובתעודת משלוח מלאים וחתומים כנדרש
 • אתר השמדה לא יקבל קמ"ל שאינו מלווה ב"טופס מלווה לקנאביס המיועד להשמדה" בנוסח המצורף לנוהל זה (נספח אי) ובתנאים המפורטים בנוהל זה כשהוא מלא וחתום על ידי האחראי של אתר היווצרות הקמ"ל וע"י המשנע בחלקים הרלוונטיים
 • פריקה וקליטה של קמ"ל וכן כל פעולה אחרת בנ"ל יעשו אך ורק באזור תחום ומוגדר מראש רק לשם שימוש זה ומשולט בהתאם, בתוך שטח אתר ההשמדה בלבד
 • אזור הפריקה יהיה משולט ולא תהיה אליו גישה אלא לאנשים המורשים בלבד
 • פריקת הקנאביס תיעשה באופן שלא יגרמו נזקים לאדם ולסביבה
 • פריקת הקנאביס תיעשה רק בנוכחות של עובד אתר ההשמדה המורשה לבוא במגע עם קנאביס
 • בנקודת הפריקה לא יהיה אחסון מכל סוג אחר שהוא, מלבד לתהליך קליטת הקמ"ל
 • לאחר הפריקה, טרם הנציג האחראי יאשר את קליטת הקמ"ל:
 • יוודא כי כל מכלי אצירה הקמ"ל המגיעות לאתר ההשמדה במשלוח מסומנות במספר סידורי, תצורה, משקל ומקור
 • יבצע ספירה של מכלי אצירה הקמ"ל במשלוח הנכנס לאתר ההשמדה ויוודא כי הנתונים תואמים למפורט בטופס המלווה ובתעודת המשלוח
 • יבצע שקילה של מכלי אצירה הקמ"ל במשלוח הנכנס לאתר ההשמדה ויוודא כי הנתונים תואמים למפורט בטופס המלווה ובתעודת המשלוח. נתוני השקילה יתועדו וירשמו, תעודות השקילה תשמרנה באתר ההשמדה לתקופה של שלוש שנים לפחות מיום השקילה
 • הנציג האחראי ידווח לממונה אתר ההשמדה מידית במקרה של הגעת משלוח פסול ו/או לא מסומנת
 • הנציג האחראי יבצע רישום לקליטה של משלוח הקמ"ל הנכנס שיכלול את הפרטים הבאים:
 • שם יצרן הקמ"ל
 • כתובת היצרן הקמ"ל
 • תאריך קליטת הקמ"ל
 • מספר מכלי אצירה במשלוח הקמ"ל שהתקבל
 • משקל משלוח הקמ"ל שהתקבל (ק"ג, טון)
 • אופן הטיפול המיועד במכלי האצירה הריקים
 • לאחר אימות, מילוי ותיעוד הנתונים הנ"ל יאשר הנציג האחראי, כי כל משלוח הקמ"ל נקלט בצורה תקינה ושלמה ויחתום על גבי תעודת המשלוח והטופס המלווה
 • לאחר קליטת הקמ"ל והשמדתו יונפק על ידי אתר ההשמדה אישור על סיום השמדה באתר ההשמדה

הליך ההשמדה של קמ"ל באתר ההשמדה

 • מנהל אתר ההשמדה, או עובד אחר מטעמו יכיר את תכונותיו של הקמ"ל המכיל חומר מנטרל, אשר נקלט באתר ההשמדה, את אופן הטיפול בהם, הן בשימוש שוטף והן באירוע חומרים מסוכנים, יהיה נוכח בשעות הפעילות באתר ויהיה אחראי לכל הטיפול בקמ"ל (לרבות טיפול בתקלות)
 • קמ"ל הנקלט באתר ההשמדה, יוזן ישירות ובאופן מאובטח ל"מתקן תרמי" סגור ומורשה, הפועל בטמפ' של מינימום 800 מעלות צלזיוס, בעל היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי התשס"ח 2008 ואשר מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה
 • כל השמדה של קמ"ל תיעשה תוך התחשבות באיכות הסביבה ותוך פגיעה מינימלית בבריאות ורווחתם של עובדים, גורמים ותושבי האזור
 • לאחר סיום תהליך השמדת הקמ"ל, אתר ההשמדה יעביר ליצרן הקמ"ל ולחברות הלוגיסטיקה המעורבות אישור טיפול המאשר כי כל הקמ"ל במשלוח הושמד

תיעוד לצורכי מעקב ובקרה ודיווח

 • על כל אחד מהגורמים: אתר היווצרות הפסולת, משנע הפסולת, אתר ההשמדה הקולט, לשמור עותק של תעודת הפינוי בקלסר ייעודי ולתעד את הפינוי בגיליון מרכז לצורכי מעקב ובקרה
 • ההשמדה תיעשה בנוכחות מנב"ט האתר שיאשר אותה בחתימתו. טופס אישור ההשמדה יתועד לצורכי מעקב ובקרה כמפורט לעיל
 • מנהל התפעול של כל אתר עיסוק כולל אתר השמדה יכין דוח מלאי חודשי על הקנאביס הנמצא ברשות העוסק כולל פירוט כמות החומר שהושמדה
 • אחראי הקמ"ל באתר השמדה ידווח מידית על חריגים ליק"ר
 • אתר ההשמדה יתחזק נוהל עבודה תפעולי שיכלול את הדרישות המפורטות בנוהל זה, שיהיה זמין להערכה לפי בקשת היק"ר

מבדקים ע”י היק"ר

 • היק"ר יהיה רשאי לערוך לפי שיקול דעתו מבדקים מתואמים מראש לעוסק
 • מלבד מבדקים מתואמים, היק"ר יהיה רשאי לערוך מבדקי פתע, מלאים או חלקיים, על פי שיקוליו ובכל עת
 • תהליך המבדק המלא על ידי היק"ר יכלול בין היתר :
 • ישיבת פתיחה עם ההנהלה
 • סקירת כל התיעוד הרלוונטי להחזקה ועיסוק בקנאביס
 • סקירת ובדיקת תיעוד השמדה של קמ"ל
 • סקירת אתרי המנהלה, האחסון, הפריקה, הטעינה ומתקני ההשמדה, לפי צורך

חובת עדכון המידע

בכל תקופת הרישיון, באחראיות בעל הרישיון לעדכן את היק"ר טרם כל שינוי, על כל שינוי הנוגע לפרטי הרישיון, לרישיונות ולאישורים התקפים אשר נדרשים לצורך ניהול העסק ועל כל שינוי בפרטים של החברה או אנשי הקשר או העובדים או כל שינוי אחר בסטטוס הנתונים הנדרשים להנפקת קוד עוסק כפי שמוגדרים על ידי היק"ר.

אחראיות ליישום

 • היחידה לקנאביס רפואי (יק"ר)
 • גופי התעדה רלוונטיים לתחום העיסוק ככל שיש.
 • עוסקים בתחום הקנאביס  
 • יצרני קמ"ל
 • משנעים
 • אתרי ההשמדה

מסמכים ישימים

 • האמנה היחידה לסמים נרקוטיים - 1961 "Single Convention on Narcotic Drugs"
 • פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג-1973
 • תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
 • IMC-GSP אבטחה בתנאים נאותים של שרשרת האספקה לקנאביס לשימוש רפואי - הנחיות, דרישות איכות ואמות מידה נדרשות
 • IMC-GDP אבטחה בתנאים נאותים של שרשרת האספקה לקנאביס לשימוש רפואי - הנחיות, דרישות איכות ואמות מידה נדרשות

תחולה

נהלים אלה בתוקף מידי וכל שינויי בהם יחייב רק אם נעשה בכתב ופורסם.

 • מנהל תחום, היחידה לקנאביס רפואי, משרד הבריאות - בועז אלבו
 • מנהל שירותי הדרכה ומקצוע, משרד החקלאות - חנן בזק
 • מנהל היחידה לקנאביס רפואי, משרד הבריאות - מגר' יובל לנדשפט
 • המשנה למנכ"ל משרד הבריאות - פרופ' איתמר גרוטו

נספח א' - טופס מלווה לקנאביס המיועד להשמדה (קמ"ל) מס'__________

חלק א' - אתר העיסוק יצרן הקמ"ל

פרטי אתר העיסוק
שם העוסק: ____________________
מס' רישיון העיסוק: ____________________
תוקף רישיון העיסוק: ____________________
כתובת העוסק: ____________________
שם אחראי הקמ"ל: ____________________
ת.ז אחראי הקמ"ל: ____________________
טלפון אחראי הקמ"ל: ____________________
דוא"ל אחראי הקמ"ל: ____________________
פרטי היעד לקמ"ל
שם גוף השינוע המיועד: ____________________
מס' רישיון של גוף השינוע המיועד: ____________________
תוקף רישיון של גוף השינוע המיועד: ____________________
שם ות.ז הנהג המשנע המיועד: ____________________
שם אתר ההשמדה המיועד: ____________________
מס' רישיון של אתר ההשמדה המיועד: ____________________
תוקף רישיון של אתר ההשמדה המיועד: ____________________
שם ות.ז אחראי הקליטה באתר ההשמדה המיועד: ____________________
פרטי הקמ"ל
תיאור תצורת הקמ"ל: ____________________ ____________________ ____________________
שם ותיאור החומר המנטרל ששימוש בטיפול המקדים (כולל CAS No. ) : ____________________ ____________________ ____________________
סוג מיכל האצירה: ____________________ ____________________ ____________________
נפח מיכל האצירה: ____________________ ____________________ ____________________
משקל מיכל האצירה: ____________________ ____________________ ____________________
מספר מכלי האצירה: ____________________ ____________________ ____________________
משקל סה"כ הקמ"ל נטו (ק"ג, טון): ____________________ ____________________ ____________________
תיאור מילולי נוסף של הקמ"ל הנ"ל: ____________________ ____________________ ____________________
הוראות טיפול מיוחדות ומידע נוסף:____________________ ____________________ ____________________
הצהרת יצרן הקמ"ל: הנני מצהיר בזה כי העובדות המפורטות בחלק א' בטופס נכונות, כי הקמ"ל מסווג, ארוז ומסומן בהתאם להוראות כל דין. הנני מצהיר כי שיטת הטיפול בקמ"ל שבאתר העיסוק שבאחריותי היא לפי הבדיקה שערכתי בשיטה המצמצמת באופן מרבי את הנזקים הסביבתיים מהקמ"ל מבין השיטות והטכנולוגיות המקובלות והזמינות ובהתאם להנחיות היק"ר.
שם אחראי הקמ"ל: ____________________
חתימה וחותמת: ____________________
תאריך המשלוח: ____________________

חלק ב' : גוף השינוע ומשנע הקמ"ל

הנני מאשר קבלת הקמ"ל כמתואר בחלק א' לטופס זה, בדקתי את מכלי האצירה, הם שלמים ותקינים.

שם גוף השינוע: ____________________
מס' רישיון של גוף השינוע: ____________________
שם ות.ז של הנהג המשנע: ____________________ ____________________
חתימה וחותמת של המשנע: ____________________
תאריך השינוע: ____________________

חלק ג' : אתר ההשמדה קולט הקמ"ל

הערות: (פירוט של סתירה ו/או אי התאמה בין המוצהר ומה שהתקבל) - יש למלא חלק זה רק ע"פ צורך: ____________________ ____________________ ____________________ ____________________

הנני מאשר קליטת הקמ"ל כמופרט לעיל בחלק א'

שם ותפקיד: ____________________
תאריך קליטה והשמדה: ____________________
חתימה וחותמת: ____________________