האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

השתלות איברים מן החי - חוזר מנכ"ל

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
השתלות איברים מן החי – חוזר מנכ"ל
2016-06 Naarden donor 02.jpg
סימוכין mk11_2009; בהמשך לחוזר מס׳ 2/97 מיום 7.1.97 וחוזר מס׳ 10/98 מיום 20.7.98, הננו להביא בזאת לידיעתכם נוסח מעודכן של ההנחיות בנושא תורם חי של איבר להשתלה. חוזר זה מבטל את חוזר המנהל הכללי מס׳ 2/97 מיום 7.1.97
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 1 במרץ 2009
 

ביום 1 במאי 2008 נכנס לתוקפו חוק השתלת איברים, התשס"ח - 2008 (להלן: "החוק"). מטרת חוזר זה לפרט את העקרונות, התנאים והכללים הנוגעים להליכי אישור בקשות לתרומת איברים מן החי, בהתאם לפרק ד' לחוק (מצורף בזאת בסוף הנספחים הוראות פרק ד' מתוך החוק).

מעגל התורמים

תרומה תאושר לנמנים מבין אלה:

 1. מיחיד לקרובו שהוא "בן זוג" (לרבות ידוע בציבור), הורה, בן או בת, אח או אחות, סבא או סבתא, נכד או נכדה, דוד או דודה, דודן או דודנית, אחיין או אחיינית, גיס או גיסה. להלן : "תרומה מקרוב"
 2. מיחיד לאדם שאינו קרובו. להלן: "תרומה שאינה תרומת קרוב"

תרומות מיוחדות

 1. תורמים שאינם תושבי ישראל
 2. תרומה שלא לנתרם מסוים
 3. השתלה מוצלבת (בהתאם לחוזר המנהל הכללי מסי 6/98 "התוכנית להשתלת כליה מוצלבת מן החי על שם ד"ר ש. שמואלי)

ועדות הערכה: מקומית ומרכזית

"ועדת הערכה מקומית": תרומת איבר מקרוב כאמור בסעיף 1(א) טעונה אישור ועדת הערכה מקומית, הפועלת במרכז הרפואי המורשה שבו מיועדת להתבצע נטילת האיבר והשתלת האיבר. להלן : "מרכז רפואי מורשה".

"ועדת הערכה מרכזית": תרומת איבר ממי שאינו קרוב, וכן תרומת איברים במקרים המפורטים בסעיף 2 טעונות אישור ועדת הערכה מרכזית.

ועדת הערכה מקומית

תרומה מקרוב

 1. תרומות איבר מקרוב, טעונה אישור ועדת הערכה מקומית כאמור לעיל; הוועדה תמונה על ידי מנהל המרכז הרפואי המורשה, באישור מנהל המרכז הלאומי להשתלות
 2. ועדת ההערכה מקומית תכלול 5 חברים והם:
  • רופא מומחה המכהן או שכיהן כמנהל מחלקה או יחידה שאינה עוסקת בהשתלת איברים - יושב ראש
  • רופא מומחה בפסיכיאטריה או פסיכולוג קליני בעל תואר מומחה לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977
  • עובד סוציאלי, כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ז- 1996
  • נציג ציבור; לבקשתו של התורם, נציג הציבור שיישב בדיון בעניינו יהיה, ככל הניתן, בן אותה קבוצה דתית, חברתית או תרבותית, שאליה משתייך התורם
  • עורך דין, הכשיר להתמנות שופט בית משפט מחוזי - בהתאם לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד, "כשיר להתמנות שופט מחוזי" - מי שרשום, ומי שזכאי להיות רשום, בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, ועסק, ברציפות או לסירוגין, לא פחות משבע שנים, מהן לפחות שלוש שנים בארץ, בעריכת דין או בשפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט
 3. חברי ועדות ההערכה לא יהיו ממחלקת השתלות או ממחלקה נפרולוגית, או ממרפאות בהן מנוהל מעקב אחר ממתינים או מושתלים להשתלות השונות. כמו כן, הצוות המטפל בחולה, או מי שעשוי להיות בניגוד עניינים (לדוגמה קירבה משפחתית או הכרות עם התורם או לנתרם) לא יהיה נוכח או מעורב בדיון בוועדה, אלא אם כן זימנה הוועדה את הצוות המטפל כי יופיע בפניה
 4. ככלל, נדרשת נוכחותם של כל חברי הוועדה המפורטים בסעיף 5.2 לעיל. עם זאת, ניתן לקיים הדיון ולקבל החלטה בבקשה ללא נוכחות נציג ציבור ככול שנעשה מאמץ סביר לזמנו.
  לא ניתן יהיה לקיים את הדיון ללא נוכחותו של נציג הציבור, במקרה שבו ביקש התורם מבעוד מועד, כי נציג הציבור שיישב בדיון בעניינו יהיה, בן אותה קבוצה דתית, חברתית או תרבותית, שאליה הוא משתייך
 5. תקופת כהונתם של חברי ועדת הערכה תהיה ארבע שנים מיום מינויים, ובלבד שלא יכהנו בתפקידם יותר משלוש תקופות כהונה

בקשת תורם והכנתה לדיון בוועדה

 1. תורם המעוניין לתרום איבר מגופו לקרובו, יגיש בקשה לאישור נטילת איבר לוועדת הערכה מקומית במרכז הרפואי המורשה שבו מיועדת להתבצע נטילת האיבר והשתלתו. הבקשה תוגש על גבי טופס המצורף בנספח א'
 2. בדיקות והערכות לתורם ולנתרם: עם הגשת הבקשה, או בסמוך לאחריה, יבצע המרכז הרפואי המורשה שבו מיועד להתבצע הליך נטילת האיבר והשתלתו, בדיקות והערכות לתורם ולנתרם (לכל אחד בנפרד) שמטרתן לוודא שהתורם והנתרם כשירים לעבור ניתוח כריתה והשתלה בהתאמה. בדיקות אלה הכרחיות לדיון שיתקיים בוועדת ההערכה המקומית.
  להלן פירוט הבדיקות וההערכות הנדרשות:
  1. בדיקות התאמה רפואיות בהתאם לסוג איבר הנתרם כמפורט בנספח ב'
  2. הערכה פסיכיאטרית/פסיכולוגית שתתבצע על ידי רופא פסיכיאטר או פסיכולוג בהתאם לטופס הערכה המפורט בנספח ג'
  3. הערכה סוציאלית שתתבצע על ידי עובד סוציאלי בהתאם לטופס הערכה המפורט בנספח ד'
 3. לאחר ביצוע הבדיקות וההערכות יאשר המרכז הרפואי המורשה שבו מיועדת להתבצע נטילת האיבר והשתלתו על גבי הטופס המפורט בנספח א׳ כי התורם והנתרם נמצאו מתאימים רפואית, בהתאם לבדיקות שנערכו כמפורט בסעיף 6.2.1, לעבור את תהליך התרומה וההשתלה בהתאמה. כן יצורפו הערכות המפורטות בסעיף 6.22 ו-6.2.3
 4. בנוסף לכך, תחתים מתאמת המושתלים את התורם על כתב ויתור סודיות בהתאם ל"כתב ויתור סודיות" המצורף בנספח ה׳, המאפשר לחברי הוועדה לקבל לידיהם את כל החומר הרפואי הנוגע לתורם, לרבות מידע אודות מצבו הנפשי ובכלל זה מידע אודות אשפוזים קודמים
 5. לאחר מילוי הבקשה (נספח א׳), על כל חלקיה ונספחיה, תועבר הבקשה, על ידי מתאמת המושתלים לוועדת ההערכה המקומית

תנאים לאישור בקשת תורם על ידי ועדת הערכה מקומית

ועדת הערכה לא תאשר בקשה לנטילת איבר מגופו של תורם, אלא אם כן שוכנעה כי התקיימו כל אלה:

 • התורם מתאים מבחינה רפואית ונפשית למתן התרומה, ואין במצבו הרפואי והנפשי משום חשש לסיכון בריאותו או לפגיעה בתפקודו, עקב התרומה, החורגים מן הסיכון הרגיל בפעולות מסוג זה
 • התורם נתן את הסכמתו לתרומה מרצון חופשי ומתוך דעה צלולה, ושלא מתוך לחץ משפחתי, חברתי, כלכלי או אחר
 • התורם והנתרם נתנו את הסכמתם מדעת לפעולות הרפואיות הקשורות בביצוע נטילת האיבר והשתלת האיבר, כנדרש לפי הוראות סעיף 13 לחוק זכויות החולה
 • התורם לא נתן את הסכמתו כנגד תמורה או הבטחה לתמורה, שקבלתה או נתינתה אסורות לפי הוראות סעיף 3 לחוק, או לצורך קבלת התשלום וההחזר הכספי בעד הוצאות לפי הוראות סעיף 22 לחוק
 • התורם מבין שיש באפשרותו לחזור בו מהסכמתו בכל עת עד לנטילת האיבר, וכי הוא לא ישא באחריות אזרחית או פלילית בשל חזרתו כאמור;
 • הנתרם נמצא מתאים מבחינה רפואית ונפשית להשתלה
 • אין מניעה אחרת לאישור הבקשה, לרבות לעניין מצבו המשפחתי של התורם

סמכויות ותפקידי ועדת הערכה מקומית

 1. ועדת הערכה תוודא קיומו של קשר משפחתי בין התורם לנתרם כפי שהוצהר על ידי התורם בטופס הבקשה בנספח א'
 2. ועדת הערכה תבקש מהתורם ומהנתרם, לשם בדיקת התקיימותם של התנאים המפורטים בסעיף 7 לעיל לעבור בדיקה רפואית, פסיכולוגית. הוועדה רשאית להסתפק לעניין זה בבדיקות שבוצעו על ידי המרכז הרפואי כמפורט בסעיף 6.2
 3. כמו כן, הוועדה רשאית לעיין בכל חומר רפואי, פסיכולוגי וסוציאלי הנוגע לתורם ולנתרם ובכל חומר נוסף שהועבר אליה מכל אדם אחר, והכול ככל שהמידע נוגע לביצוע תפקידיה, וכן לזמן כל אדם, כפי שתמצא לנכון
 4. טרם מתן החלטתה, תזמן ועדת הערכה את התורם והנתרם להופיע בפניה, ביחד או בנפרד
 5. על הוועדה לנהל פרוטוקול מסודר של דיוניה
 6. על הוועדה לנמק בצורה מפורטת את החלטתה בתום הדיון תוך התייחסות לתנאים המפורטים בסעיף 7.
  הפרוטוקול והחלטת הוועדה יהיו ערוכים לפי הטופס המצורף בנספח ו'
 7. החלטות ועדת ההערכה יתקבלו ברוב קולות החברים הנוכחים
 8. ועדת ההערכה תיתן את החלטתה בתוך שישים ימים לכל היותר ממועד הגשתה של בקשת התורם לפי סעיף 6.5 לעיל על כל נספחיה וחלקיה
 9. ועדת ההערכה תקבע את סדרי דיוניה בהיבטים שלא נקבעו בחוק ובחוזר זה

החלטת ועדת הערכה מקומית

 1. לא שוכנעה הוועדה כי התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 7.1, כולם או חלקם, תדחה את הבקשה לנטילת האיבר ותמסור הודעה על כך לתורם ולנתרם
 2. שוכנעה הוועדה כי התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 7.1, תאשר את הבקשה לנטילת האיבר ותעבירה לאישור המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לכך (להלן: "המנהל"), באמצעות המרכז הלאומי להשתלות, בצירוף נימוקיה וכל חומר אחר ששימש אותה לצורך קבלת ההחלטה
 3. קיבלה הוועדה החלטה בבקשת תורם בניגוד לדעתו של אחד מחבריה, רשאי אותו חבר להביא את ההחלטה להכרעת ועדת ההערכה המרכזית; הועברה ההחלטה כאמור, לא יהיה תוקף להחלטת ועדת ההערכה המקומית

החלטת המנהל

החליט המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לכך לאשר את החלטת הוועדה, יודיע על כך למנהל המרכז להשתלות.

באם לא שוכנע המנהל כי התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 7 לעיל, כולם או חלקם, ידחה את הבקשה לנטילת האיבר וימסור הודעה על כך לתורם ולנתרם; החלטת המנהל תנומק ותינתן בתוך שבעה ימים מהמועד שבו אישרה ועדת ההערכה את הבקשה.

אישור ביצוע ההשתלה בהתאם להחלטת המנהל

קיבל מנהל המרכז הלאומי להשתלות הודעה מהמנהל על אישור החלטת ועדת הערכה מקומית, ייתן, הוא או מי שהוא הסמיך לכך, אישור למרכז הרפואי המורשה אליו משתייכת ועדת ההערכה המקומית, לבצע את נטילת האיבר והשתלתו, תוך 24 שעות מהמועד שבו נמסרה החלטת המנהל למנהל המרכז להשתלות.

היה ולא ניתן לבצע את נטילת האיבר והשתלתו באותו מרכז רפואי מורשה, יקבע מנהל המרכז הלאומי להשתלות או מי שהוא הסמיך לכך, את המרכז הרפואי המורשה שבו תבוצע נטילת האיבר או השתלתו.

בדיקות התאמה רפואיות משלימות

אישור הוועדה, אישור המנהל ואישור מנהל המרכז להשתלות כפופים לביצוע בדיקות התאמה רפואיות משלימות כמפורט בנספח בי.

וועדת הערכה מרכזית

תרומת איבר ממי שאינו קרוב וכן תרומות מיוחדות

 1. ועדת הערכה המרכזית: תרומת איבר ממי שאינו קרוב וכן תרומות מיוחדות כמפורט בסעיף 2 לעיל, טעונות אישור ועדת הערכה המרכזית; הוועדה תמונה על ידי מנהל המרכז הלאומי להשתלות באישור המנהל.
  כמו כן ימונו ממלאי מקום קבועים לחברי ועדת הערכה המרכזית
 2. ועדת ההערכה המרכזית תכלול 5 חברים והם:
  1. רופא מומחה המכהן או שכיהן כמנהל מחלקה או יחידה שאינה עוסקת בהשתלת איברים - יושב ראש
  2. רופא מומחה בפסיכיאטריה או פסיכולוג קליני בעל תואר מומחה לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977
  3. עובד סוציאלי, כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ז- 1996
  4. נציג ציבור; לבקשתו של התורם, נציג הציבור שיישב בדיון בענינו יהיה, ככל הניתן, בן אותה קבוצה דתית, חברתית או תרבותית, שאליה משתייך התורם
  5. עורך דין, הכשיר להתמנות שופט בית משפט מחוזי- בהתאם לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד כשיר להתמנות שופט מחוזי מי שרשום, ומי שזכאי להיות רשום, בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, ועסק, ברציפות או לסירוגין, לא פחות משבע שנים, מהן לפחות שלוש שנים בארץ, בעריכת דין או בשפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט
 3. חברי ועדות ההערכה לא יהיו ממחלקת השתלות או ממחלקה נפרולוגית, או ממרפאות בהן מנוהל מעקב אחר ממתינים או מושתלים להשתלות השונות. כמו כן הצוות המטפל בתורם או מי שעשוי להיות בניגוד עניינים (לדוגמה קירבה משפחתית או הכרות עם התורם או לנתרם) לא יהיה שותף או מעורב בדיון בוועדה אלא אם כן זימנה הוועדה את הצוות המטפל כי יופיע בפניה
 4. ככלל נדרשת נוכחותם של כל חברי הוועדה המפורטים בסעיף 5.2. עם זאת ניתן לקיים הדיון ולקבל החלטה בבקשה ללא נוכחות נציג ציבור ככל שנעשה מאמץ סביר לזמנו. לא ניתן יהיה לקיים את הדיון ללא נוכחותו של נציג הציבור במקרה שבו ביקש התורם מבעוד מועד, כי נציג הציבור שיישב בדיון בעניינו יהיה, בן אותה קבוצה דתית, חברתית או תרבותית, שאליה הוא משתייך
 5. תקופת כהונתם של חברי ועדת הערכה תהיה ארבע שנים מיום מינויים ובלבד שלא יכהנו בתפקידים יותר משלוש תקופות כהונה

בקשת תורם והכנתה לדיון בוועדה

בקשת תורם לוועדת הערכה מרכזית תהיה ערוכה לפי הכללים האמורים בסעיפים 6.1 עד 6.4. לעיל:

 1. לאחר גמר מילוי הבקשה (נספח א'), תועבר הבקשה על ידי מתאמת המושתלים של המרכז הרפואי המורשה לידי מרכזת ועדת ההערכה המרכזית
 2. עם קבלת הבקשה, תתאם מרכזת ועדת ההערכה המרכזית אבחון פסיכו-דיאגנוסטי לתורם, במכון לאבחון, שאושר על ידי מנהל המרכז הלאומי להשתלות
 3. תוצאות האבחון הפסיכו-דיאגנוסטי ובקשת התורם על נספחיה (נספח אי) יועברו לידי חברי הוועדה, על ידי מרכזת הוועדה

תנאים לאישור בקשת תורם על ידי ועדת הערכה המרכזית

ועדת הערכה לא תאשר בקשה לנטילת איבר מגופו של תורם, אלא אם כן שוכנעה כי התקיימו כל אלה:

 1. התורם מתאים מבחינה רפואית ונפשית למתן התרומה, ואין במצבו הרפואי והנפשי משום חשש לסיכון בריאותו או לפגיעה בתפקודו, עקב התרומה, החורגים מן הסיכון הרגיל בפעולות מסוג זה
 2. התורם נתן את הסכמתו לתרומה מרצון חופשי ומתוך דעה צלולה, ושלא מתוך לחץ משפחתי, חברתי, כלכלי או אחר
 3. התורם והנתרם נתנו את הסכמתם מדעת לפעולות הרפואיות הקשורות בביצוע נטילת האיבר והשתלתו, כנדרש לפי הוראות סעיף 13 לחוק זכויות החולה
 4. התורם לא נתן את הסכמתו כנגד תמורה או הבטחה לתמורה, שקבלתה או נתינתה אסורות לפי הוראות סעיף 3 לחוק, או לצורך קבלת התשלום וההחזר הכספי בעד הוצאות לפי הוראות סעיף 22 לחוק
 5. התורם מבין שיש באפשרותו לחזור בו מהסכמתו בכל עת עד לנטילת האיבר, וכי הוא לא יישא באחריות אזרחית או פלילית בשל חזרתו כאמור;
 6. הנתרם נמצא מתאים מבחינה רפואית ונפשית להשתלה
 7. אין מניעה אחרת לאישור הבקשה, לרבות לעניין מצבו המשפחתי של התורם

סמכויות ותפקידי ועדת הערכה המרכזית

 1. ועדת הערכה תבקש מהתורם ומהנתרם, לשם בדיקת התקיימותם של התנאים המפורטים בסעיף 15 לעיל, לעבור בדיקה רפואית ופסיכולוגית. הוועדה רשאית להסתפק לעניין זה בבדיקות שבוצעו על ידי המרכז הרפואי כמפורט בסעיף 6.2 ובאבחון הפסיכו דיאגנוסטי כמפורט בסעיף 14.3
 2. כמו כן הוועדה רשאית לעיין בכל חומר רפואי, פסיכולוגי וסוציאלי הנוגע לתורם ולנתרם ובכל חומר נוסף שהועבר אליה מכל אדם אחר, והכול ככל שהמידע נוגע לביצוע תפקידיה, וכן לזמן כל אדם, כפי שתמצא לנכון
 3. טרם מתן החלטתה, תזמן ועדת הערכה את התורם והנתרם להופיע בפניה, ביחד או בנפרד
 4. על הוועדה לנהל פרוטוקול מסודר של דיוניה תוך התייחסות לתנאים המפורטים בסעיף 15
 5. על הוועדה לנמק בצורה מפורטת את החלטתה בתום הדיון. הפרוטוקול והחלטת הוועדה יהיו ערוכים לפי הטופס המצורף בנספח ו'
 6. החלטות חברי ועדת ההערכה יתקבלו ברוב קולות החברים הנוכחים
 7. ועדת ההערכה תיתן את החלטתה בתוך שישים ימים לכל היותר ממועד הגשתה של בקשת התורם לפי סעיף 14.1 לעיל
 8. ועדת ההערכה תקבע את סדרי דיוניה, בהיבטים שלא נקבעו בחוק ובחוזר זה

החלטת ועדת הערכה המרכזית

 1. לא שוכנעה הוועדה כי התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 15 לעיל, כולם או חלקם, תדחה את הבקשה לנטילת האיבר ותמסור הודעה על כך לתורם ולנתרם
 2. שוכנעה הוועדה כי התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 15 לעיל, תאשר את הבקשה לנטילת האיבר ותעבירה לאישור המנהל בצירוף נימוקיה וכל חומר אחר ששימש אותה לצורך קבלת ההחלטה

החלטת המנהל

החליט המנהל לאשר את החלטת הוועדה, יודיע על כך למנהל המרכז הלאומי להשתלות. באם לא שוכנע המנהל כי התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 15 לעיל, כולם או חלקם, ידחה את הבקשה לנטילת האיבר וימסור הודעה על כך לתורם ולנתרם.

החלטת המנהל תנומק ותינתן בתוך שבעה ימים מהמועד שבו אישרה ועדת ההערכה את הבקשה.

אישור ביצוע ההשתלה בהתאם להחלטת המנהל

קיבל מנהל המרכז הלאומי להשתלות הודעה מהמנהל לפי הוראות סעיף 18 על אישור החלטת ועדת הערכה המרכזית, ייתן, הוא או מי שהוא הסמיך לכך, אישור למרכז הרפואי המורשה שבו אמור להתבצע הליך נטילת האיבר והשתלתו, בתוך 24 שעות מהמועד שבו נמסרה החלטת המנהל למנהל המרכז הלאומי להשתלות.

בדיקות התאמה רפואיות משלימות

אישור הוועדה, אישור המנהל ואישור מנהל המרכז להשתלות כפופים לביצוע בדיקות התאמה רפואיות משלימות כמפורט בנספח בי.

הוראות כלליות

הזכות לקבלת העתק החלטות ועדות הערכה (לכל סוגי הוועדות)

 1. התורם והנתרם רשאים לקבל, על פי בקשתם, העתק החלטה מנומקת של וועדת הערכה וממצאי בדיקות שנערכו להם, אלא אם כן החליטה הוועדה שלא למסור את נימוקיה או את ממצאי הבדיקות שנערכו לתורם או לנתרם, כולם או חלקם אם קבעה כי טעמים של טובת התורם או הנתרם מחייבים זאת.
  בכל מקרה, לא יימסר מידע לתורם אודות הנתרם ולהפך, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת ובכתב על ידי הצד השני
 2. החליטה הוועדה שלא למסור את נימוקיה או ממצאי הבדיקות, תמסור על כך הודעה למבקש

מקרים בהם הבקשה לא תובא לדיון בפני וועדות

 1. לא יובא בפני הוועדה שוהה בלתי חוקי בארץ
 2. לא יובא בפני הוועדה אזרח חוץ שתוקף אשרת השהיה שלו בארץ קצרה משלושה חודשים שספירתם תחל מיום הופעתו בפני הוועדה

הודעה על ביצוע השתלה

מחובתו של המרכז השותל להעביר הודעה למרכז הלאומי להשתלות, על ביצוע השתלה עד שבוע מיום ביצועה.

תשלום למרכז הלאומי להשתלות

המרכז השותל יעביר למרכז הלאומי להשתלות עבור כל תרומת איבר מתורם חי, סכום השווה ל-7.5 אחוזים מ"התעריף הדיפרנציאלי" של ההשתלה (זהה לסכום המשולם במקרה של השתלת איבר מהמת).

עיבוד המידע

באחריות המרכז השותל לרכז את נתוני התורמים והנתרמים. נתוני ניתוחי ההשתלה והמעקב אחר הישרדות השתלים בהתאם לנוהלי המרכז הלאומי להשתלות.

אמות מידה להשתלות איברים על פי סוג האיבר

השתלות אונות ריאה מתורם חי

 1. פעולה זו תתבצע רק במרכזים שקבלו אישור מהמנהל הכללי בלבד
 2. אמות מידה:
  • תורם:
  1. מגיל 18
  2. סוג דם תואם לנתרם
  3. העדר מחלת ריאה או מחלה פעילה אחרת
  4. אינו מעשן לפחות 6 חודשים טרם ההשתלה ועישן פחות מ-20 שנות חפיסה
  5. תפקוד ריאתי תקין על בסיס צילומי חזה, תפקודי ריאה, גזים בדם עורקי, טומוגרפיה ממוחשבת של החזה ומבחן מאמץ לב ריאה
  6. תפקודי כבד, כליה, המטולוגיה תקינים. וסרולוגיה ל-HIV ודלקת כבד נגיפית (הפטיטיס B,C) שליליים
  7. א.ק.ג יבוצע לכלל התורמים
  8. תורם פוטנציאלי מעל גיל 40 ותורמת פוטנציאלית מעל גיל 50 יבצעו בנוסף לכך אקו לב, מבחן מאמץ (ארגומטריה) או מיפוי לב עם הזרקת טליום. על מנת לשלול מחלה כלילית סמויה. תורמת פוטנציאלית מעל גיל 40 תבצע אקו לב בלבד. במקרים בהם קיים ממצא באחד מהמבחנים או קיים חשש לבעיה קרדיאלית יש להפנות את התורם להערכת קרדיולוג
   לא ייכללו:
  9. תחלואה חריפה או כרונית
  10. היסטוריה של תחלואה פסיכיאטרית משמעותית
  11. העדר רקע ותמיכה פסיכו-סוציאלית הולמת
  12. סרולוגיה חיובית להפטיטיס ויראלית מסוג B או C וסרולוגיה חיובית ל-HIV
  13. נתוני שתל לא מתאימים
  • נתרם:
  1. השתלה תבוצע למועמדים שלולא השתלה, סיכוייהם לחיות הם פחות מ-6 חודשים
  2. המועמדים יהיו כל אלה שנמצאים ברשימה להשתלת ריאה מהמת
  3. קיימת התאמה בסוג דם וגודל לתורם על פי חישוב נפחים

השתלת אונת כבד מתורם חי

 1. פעולה זו תתבצע במרכזים שקיבלו את אישור המנהל הכללי בלבד
 2. אמות מידה:
  • תורם:
  1. מגיל 18
  2. התאמת סוג דם
  3. העדר תחלואה משמעותית באנמנזה ובדיקה
  4. תפקודי כבד, כליה, המטולוגיה תקינים. HIV ודלקת כבד נגיפית שליליים
  5. תבחיני לימפוציטים מתאימים
  6. ממצאי טומוגרפיה ממוחשבת, אנגיוגרפיה ומיפוי כבד התומכים באפשרות הטכנית של ביצוע ההתרמה.
   לא ייכללו:
  7. תחלואה חריפה או כרונית
  8. היסטוריה של תחלואה פסיכיאטרית משמעותית
  9. העדר רקע ותמיכה פסיכו-סוציאלית הולמת
  10. סרולוגיה חיובית להפטיטיס ויראלית מסוג B או C וסרולוגיה חיובית ל-HIV
  11. נתוני שתל לא מתאימים
  12. תבחיני למפוציטים לא מתאימים
  13. מיפוי פטולוגי הנתמך על ידי ביופסיית כבד המדגימה רקמת כבד לא תקינה
  14. תבנית אנגיוגרפית שאינה מאפשרת ביצוע הניתוח בתכונתו
  • נתרם:
   ייכלל כל מי שמועמד להשתלת כבד על פי אמות מידה להשתלת כבד

השתלת כליה מתורם חי

 1. פעולה זו תתבצע במרכזים שקיבלו את אישור המנהל הכללי בלבד:
 2. אמות מידה:
  • תורם:
  1. מגיל 18
  2. התאמת סוג דם ; (אם קיימת תוכנית להכנת הנתרם יש מקום לאשר את ההשתלה גם בנוכחות אי התאמה)
  3. לחץ דם מאוזן
  4. העדר תחלואה משמעותית באנמנזה ובדיקה
  5. תפקודי כבד, כליות, מדדים המטולוגים תקינים בבדיקות דם. HIV ודלקת כבד נגיפית שליליים בבדיקות סרולוגיות
  6. העדר ממצאים חולניים בבדיקת שתן והפרשה של פחות מ־500 מיליגרם חלבון באיסוף שתן של 24 שעות
  7. תבחיני לימפוציטים מתאימים
  8. העדר פגמים בכליות ובעורקי הכליות בסריקה על קולית ובאנגיוגרפיה של הכליות
  9. א.ק.ג יבוצע לכלל התורמים.
   תורם פוטנציאלי מעל גיל 40 ותורמת פוטנציאלית מעל גיל 50 יבצעו בנוסף לכך אקו לב, מבחן מאמץ (ארגומטריה) או מיפוי לב עם הזרקת טליום. על מנת לשלול מחלה כלילית סמויה. תורמת פוטנציאלית מעל גיל 40 תבצע אקו לב בלבד. במקרים בהם קיים ממצא באחד מהמבחנים או קיים חשש לבעיה קרדיאלית יש להפנות את התורם להערכת קרדיולוג
  10. במקרה של תורמת מעל גיל 50, העדר ממצא בממוגרפיה
   לא ייכללו:
  11. תחלואה חריפה או כרונית
  12. היסטוריה של תחלואה פסיכיאטרית משמעותית
  13. העדר רקע ותמיכה פסיכו-סוציאלית הולמת
  14. סרולוגיה חיובית להפטיטיס ויראלית מסוג B או C וסרולוגיה חיובית ל-HIV
  15. נתוני שתל לא מתאימים
  16. תבחיני לימפוציטים לא מתאימים
  17. תבנית אנגיוגרפיה שאינה מאפשרת את ביצוע הניתוח
  • נתרם:
   ייכלל כל מי שמועמד להשתלת כליה על פי אמות מידה להשתלת כליה

נספחים