האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

זמני המתנה לניתוחים ופרוצדורות בבתי חולים - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
זמני המתנה לניתוחים ופרוצדורות בבתי חולים
Surgeons at Work.jpg
מספר החוזר 1/2020
סימוכין חוזרנו מס' 9/2018 מיום 28.03.2018
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 5 בינואר 2020
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםחוקים הנוגעים בעיסוק ברפואת משפחה

להלן חוזר מעודכן בנושא שבנדון המחליף ומבטל את החוזר שבסימוכין.

רקע

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (ובפרט- סעיף 3 (ד) לחוק) מחייב כל קופת חולים להבטיח כי לרשות מבוטחיה יעמוד מערך מתאים של נותני שירות, אשר יוכל לספק להם את השירות, בתוך זמן סביר. על הסדרי הבחירה שלה לבטא תנאי זה (סעיף 3 לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרי בחירה בין נותני שירותים), התשס"ה-2005). תנאי זה עשוי לחייב, במקרים המתאימים, סטייה מהסדרי הבחירה ה"סטנדרטיים" (סעיף 3 (4) לתקנות), שהם נוקשים מטבעם, והפנייה של מבוטח לספקי שירות, שאינם כלולים ב"מעגל הפנימי" של הסדרי הבחירה ("המעגל החיצוני" של הסדרי הבחירה).

הימצאותם של תורי המתנה ארוכים העשויים לגרום להידרדרות במצבם הרפואי של המטופלים ומובילים להסטה של פעילות למערכת הפרטית, גם כאשר קיימים פתרונות זמינים יותר במערכת הציבורית; וקיומם של הסדרי בחירה שאינם שקופים למבוטח או למשרד הבריאות ושאינם בהלימה להוראות חוזר סמנכ"ל לפיקוח ובקרה על קופות חולים ושב"ן 6/2011 (יישום תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרי בחירה בין נותני שירותים), התשס"ה-2005).

ההסדר המוצע בחוזר זה, נועד להתמודד עם קושי זה, על בסיס מספר עקרונות:

 1. שימוש במשאבי הזמינות הקיימים במערכת הבריאות הציבורית
 2. מתן עדיפות למיצוי יכולתה של הקופה, להציג חלופה למטופל במסגרת הסדרי הבחירה, במעגל ה"פנימי" וה"חיצוני"
 3. שמירת שליטתה של הקופה בעצם ההפנייה לספק השירות (מתן השירות, על פי הסדר זה, מחייב מתן התחייבות על ידי הקופה), באופן המאפשר לה לפקח על כך, שאכן מוצתה יכולתה להציע למבוטח חלופה מתאימה כאמור בסעיף 2: "מתן עדיפות למיצוי יכולתה של הקופה"
 4. מתן ביטוי לאינטרס הכלכלי של הקופה, לממש את "כוח הקניה" שלה, באמצעות הסכמים, או על פי רמת המחירים ה"אפקטיבית" המשקפת בקירוב את יתרונותיה כרוכשת

יישומם של עקרונות אלה נעשה בחוזר באופן הבא:

 1. קביעת זמני המתנה מוגדרים לניתוחים אלקטיביים נבחרים, למצבים קליניים או טיפוליים מורכבים או מסכני חיים, אשר קיים צורך רפואי בביצועם בפרקי זמן קצרים וללא דיחוי (בהתאם לרשימה, או על פי זיקה לבעיה הבסיסית)
 2. קביעת רף זמינות "יחסי" לניתוחים אלקטיביים נבחרים: סבירות זמינותו של הפתרון שמציעה הקופה, נבחן בהתאם לחלופות הקיימות במערכת הבריאות הציבורית
 3. יצירת "רובד" נוסף להסדרי הבחירה (במסגרת המעגל ה"חיצוני"), במצבים בהם הפתרונות שמציעה הקופה מיוזמתה אינם עומדים בזמני ההמתנה שנקבעו, כאמור בסעיפים (1) ו-(2), וקביעת כללים ליישומם (להלן "הסדר הבחירה": יישום רובד נוסף למעגל ה"חיצוני").
  ההסדרים הקבועים בחוזר זה אינם גורעים מחובתן של קופות החולים לנהוג בהתאם לפרמטרים האחרים הקבועים בסעיף 3(ד), קרי הענקה של הטיפול הרפואי באיכות סבירה ובמרחק סביר ממגורי המבוטח

ניתוחים אלקטיביים נבחרים (בהתאם לרשימה, או על פי זיקה לבעיה הבסיסית)

יודגש: במקרים מיוחדים שבהם מורכבות הטיפול ומצבו הקליני של המטופל מצריכים הקדמה או דחייה של ביצוע הניתוח, מועד ביצוע הניתוח ייקבע בהתאם. למותר לציין, כי הסדר זה חל על ניתוחים אלקטיביים בלבד וכי תקופת המתנה (טרום קבלה לאשפוז) אינה רלוונטית לניתוחים המבוצעים במצבי חירום רפואיים.

 1. בחולים אונקולוגיים, ביצוע ניתוחים הקשורים למחלתם האונקולוגית: הסדר הבחירה של הקופה יותאם לזמן המתנה מרבי של 30 יום מעת שההחלטה על ביצוע הניתוח (בגמר מיצוי פעולות האבחון, או הפרוצדורות הטרום ניתוחיות) הובאה לידיעת הקופה.
 2. טיפול בפתולוגיות של כלי דם על ידי ניתוח בגישה פתוחה או בגישה מלעורית (צנתור) עם או בלי תומך או שתל. הסדר הבחירה של הקופה יותאם לזמן המתנה מרבי של עד 21 יום מעת שההחלטה על ביצוע הניתוח (בגמר מיצוי פעולות האבחון, או הפרוצדורות הטרום ניתוחיות), הובאה לידיעת הקופה, וזאת ביחס לרשימת הניתוחים הבאה:
  • סגירת מפרצת מוחית באמצעות נוירולוגיה פולשנית דרך צנתור, לרבות - שימוש בתומך וסלילים;
  • תומך / שתל לאאורטה בבית החזה
  • טיפול במפרצת אאורטה בטנית באמצעות תומך
  • צנתור טיפולי של נצור / שתל לדיאליזה, ללא / עם החדרת תומכן, במסגרת אמבולטורית
  • יצירת נצור עורקי-ורידי לדיאליזה ללא / עם שתל מלאכותי, באשפוז
  • יצירת נצור עורקי-ורידי לדיאליזה ללא / עם שתל מלאכותי, במסגרת אמבולטורית
 3. ביצוע ניתוחים / פרוצדורות אלקטיביות בהתייחס לרשימת הניתוחים הבאה:
  • ניתוחי החלפת מפרקים
  • ניתוחי א.א.ג. ילדים
  • ניתוחי קטרקט
  • אנדוסקופיות של דרכי העיכול

הסדר הבחירה: יישום רובד נוסף ל"מעגל החיצוני"

ניתוח לפי סעיפים 2.1, 2.2 - מבוטח שקופת החולים לא הפנתה אותו לספק שירות המסוגל לספק לו את הניתוח על פי זמני ההמתנה המרביים המפורטים בסעיפים 2.1, 2.2 לעיל, ואיתר בית חולים ציבורי המורשה לבצע את הניתוח, לפי תנאי רישומו (בית חולים ציבורי כללי, כהגדרתו בסעיף 54 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז- 2016;) מסוגל לספק את השירות במועד מוקדם מזה שהציגה הקופה (גם אם הוא ארוך מזמן ההמתנה המרבי שנקבע בסעיפים 2.1, 2.2 לעיל), יודיע על כך ל"מוקד ההסדרים" (יוגדר להלן). ככל ש"מוקד ההסדרים", לא הקנה למבוטח את האפשרות לעבור את הניתוח במסגרת הזמנים הקבועה לעיל אצל כל ספק של הקופה, המסוגל לספק את השירות, תוך 72 שעות, יספק המוקד למטופל טופס התחייבות לבית החולים הציבורי החליפי שאותר ע"י המטופל (לרבות למרפאת חוץ והערכה טרום ניתוחית).

ניתוח / פרוצדורה לפי סעיף 2.3 - מבוטח שקופת החולים הפנתה אותו לספק שרות המסוגל לספק לו את השרות, אך המבוטח איתר בית חולים ציבורי אחר המורשה לבצע את הניתוח/פרוצדורה לפי תנאי רישומו (בית חולים ציבורי כללי, כהגדרתו בסעיף 54 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016;), במועד קצר ב- 75 ימים לפחות מהמועד שנקבע על ידי הספק אליו הפנתה הקופה, יודיע על כך למוקד הסדרים. ככל ש"מוקד ההסדרים" לא מצא פתרון אחר (כלומר- כל ספק של הקופה המסוגל לספק את השרות במועד שהציג בית החולים הציבורי שאותר על ידי המטופל הספק המאותר או מוקדם ממנו), ידאג המוקד לספק למטופל טופס התחייבות, לספק המאותר (לרבות למרפאת חוץ והערכה טרום ניתוחית).

מוקד הסדרים

בכל קופת חולים יפעל מוקד הסדרים טלפוני (ניתן בנוסף להפעיל מוקד הסדרים אינטרנטי), שיתחיל לפעול 30 יום ממועד פרסום חוזר וזה, ואשר ייתן מענה לפניות מבוטחים לפי האמור בסעיף 3 לעיל. המוקד יהיה ערוך:

 1. לתעד פניות המבוטחים
 2. לאתר ספקי שירות בזמינות המתאימה לדרישות חוזר זה
 3. להפיק טפסי התחייבות לספקי השירות שאיתר בעצמו, או שאיתר המבוטח, תוך 24 שעות מעת פנייתו הראשונה של המבוטח

המוקד יפעל לכל הפחות בשעות הפעילות המקובלות של הקופות. קופת החולים יכולה להשתמש לצורך הפעלת המוקד במוקדי זימון התורים ובתשתיות הקיימות בקופה, ולחילופין רשאית הקופה להפעיל הסדר אחר, אשר ייתן מענה לפניות מבוטחים ובתנאי שהסדר זה אושר מראש ע"י משרד הבריאות.

הסדרי התחשבנות

הסדרי ההתחשבנות בין קופת החולים לבין בית החולים אשר נבחר על ידי המטופל והונפק טופס התחייבות עבורו על ידי הקופה לפי סעיף 3 לעיל, יהיו לפי ההסדרים הקבועים בחוק לאותה שנה. למען הסר ספק, בית החולים יספק את השירות בהתאם לאפשרויות הבאות:

 1. מחיר ההנחה לשירות לפי סעיף 62 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) התשע"ז 2016
 2. מחיר ההנחה לשירות על פי ההסכם של אותו בית חולים עם אותה קופת חולים לאותה שנה

עבור קופת חולים שלא מיצתה את רצפת הרכש (בין אם בהסכם או בין אם כחלק מהרצפה הקבועה בחוק הקפינג ביחס לבתי חולים ציבוריים ) בבית החולים הנבחר על ידי המטופל, זכאית הקופה לזקוף את הפעולה כחלק מסכום הרצפה, בדומה לכל שירות אחר הניתן בבית החולים.

במקרה שבו הקופה הפנתה את המטופל לספק חלופי שלה, התשלום ייעשה בהתאם להסכמים של הקופה עם אותו ספק חלופי.

פרסום

קופת החולים תפרסם הנחיה זו למבוטחיה בסניפי הקופה, באתר האינטרנט שלה וכדומה, ותכלול בפרסום את פרטי מוקד ההסדר, שעות פעילותו, ודרכי התקשרות. כל זאת כך שהמבוטח ידע מהי הכתובת לפנייה ואת אופן הפנייה אליה.

קיום תקנות וחוזרים

אין בהוראות חוזר זה, כדי לפטור קופת חולים מחובתה להתאים את הסדרי הבחירה שלה, גם ב"מעגל הפנימי", לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרי בחירה בין נותני שירותים), התשס"ה-2005 וכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח ובקרה על קופות חולים ושב"ן 6/2011 (יישום תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרי בחירה בין נותני שירותים), התשס"ה-2005). זאת, על מנת שמרבית המבוטחים יוכלו לקבל מענה במסגרת הסדרי הבחירה הבסיסיים, בלא להיזקק לאיתור ספקים עצמי, לשם מענה לבעיות זמינות בהסדרים אלה.

תוקף ומידע

חוזר זה יהיה בתוקף מיידי, פרט לניתוחים המפורטים בסעיף 2.3, כאשר תחולת החוזר לגבי ניתוחי א.א.ג ילדים, קטרקט ואנדוסקופיות של דרכי העיכול היא החל מהתאריך 1.1.2020 ולגבי ניתוחי החלפת מפרקים החל מ 1.1.2021 . בטרם הכניסה לתוקף של ניתוחי החלפת המפרקים, ייערך דיון לבחינת השלכות יישום החוזר בניתוחים בו הוא חל ובהשלכות האפשריות של הכניסה לתוקף של ניתוחי החלפת המפרקים. בתוך 21 יום מתום כל רבעון, תעביר כל קופת חולים לחטיבת הרגולציה במשרד הבריאות דיווח מפורט ביחס לאותו רבעון, ובו פירוט הפניות שטופלו על ידי מוקדי הסדר, בפירוט כלהלן, או על פי חתכי מידע נוספים, או חלופיים, כפי שיורה המנהל או מי מטעמו:

 1. מספר הפניות למוקד ההסדרים, בחלוקה לפי אזורי מגורים של הפונים, מועד הפנייה של המבוטח וזמן המענה למבוטח מרגע הפנייה
 2. פירוט פניות למוקד ההסדרים, שבעקבותיהן הציעה הקופה למבוטח ספק חלופי מטעמה, בתוך 72 שעות מעת הפניה: לגבי כל פניה, יצוין הניתוח / הפרוצדורה; אזור המגורים של הפונה; הספק אליו הופנה המבוטח מלכתחילה, והספק החלופי; ופירוט תורי ההמתנה אצל כל אחד מהם; וכן מועד ביצוע הניתוח / הפרוצדורה בפועל, אצל הספק החלופי
 3. פירוט פניות למוקדי ההסדרים, שבעקבותיהן הפיקה הקופה התחייבות לבית חולים ציבורי שאיתר המבוטח: לגבי כל פניה יצוין הניתוח / פרוצדורה; אזור המגורים של הפונה; הספק אליו הופנה המבוטח מלכתחילה, והספק החלופי, ופירוט תורי ההמתנה אצל כל אחד מהם; וכן מועד ביצוע הניתוח / הפרוצדורה בפועל אצל הספק החלופי)

משרד הבריאות ירכז את הנתונים ויקיים בחינה שוטפת של יישום החוזר. כמו כן, משרד הבריאות יבצע, במספר מועדים לאורך תקופת החוזר, "הערכות מצב", על פי סקירת עומק מרוכזת של הניסיון המצטבר, לצורך בחינה האם נדרשים עדכונים לחוזר.

נספח א' - הניתוחים שנכללים בחוזר

שם שירות קוד שירות
אזופגוסקופיה אבחנתית 43200
אזופגוסקופיה עם הזרקת חומר חוסם של דליות בוושט 43204
אזופגוסקופיה עם הרחבה והחדרת תותב\תומך, במסגרת אמבולטורית 43219
אנדוסקופיה של דרכי עיכול עליונות, ללא\עם איסוף דגימה 43235
ניקוז אנדוסקופי של פסוידוציסטה בלבלב בהנחיית EUS‏ 43240
EUS, בדיקה על קולית אנדוסקופית 43259
אנדוסקופיה אבחנתית של המעי הדק, ללא\עם איסוף דגימה 44360
פרוקטוסיגמואידוסקופיה אבחנתית 45300
סיגמואידוסקופיה גמישה ללא\עם ביופסיה 45331
קולונוסקופיה גמישה אבחנתית, ללא\עם לקיחת דגימה, לאוכלוסיה בסיכון 45378
קולונוסקופיה עם כריתת נגע 45383
קולונוסקופיה עם הרחבה והחדרת תותב\תומך, במסגרת אמבולטורית 45387
אנוסקופיה אבחנתית 46600
אזופגוסקופיה להוצאת גוף זר מהוושט, באשפוז יום כירורגי C9802
אזופגוסקופיה עם הרחבה והחדרת תותב\תומך, באשפוז G00C3
קולונוסקופיה עם הרחבה והחדרת תותב\תומך, באשפוז G00T4
כריתה אנדוסקופית של גידול בחלחולת דרך פי הטבעת G0225
סימון אנדוסקופי של פוליפ במעיים, תוספת לתעריף אנדוסקופיה, לנבדק L3250
אנדוסקופיה באמצעות בלון של המעי הדק L3255
קולונוסקופיה גמישה אבחנתית, ללא\עם לקיחת דגימה L5378
קולונוסקופיה וירטואלית באמצעות CT L6375
טיפול במפרצת אאורטה הבטנית באמצעות תומך G0031
סגירת מפרצת מוחית בעזרת נוירולוגיה פולשנית דרך צנתור, לרבות שימוש בתומך, כגון SILK, וסלילים G0035
החדרת תומך שתל לאאורטה בבית החזה G00A1
יצירת נצור עורקי ורידי לדיאליזה ללא\עם שתל מלאכותי, באשפוז G00F1
צנתור טיפולי של נצור\שתל לדיאליזה, ללא\עם החדרת תומכן, באשפוז G00G5
יצירת נצור עורקי ורידי לדיאליזה ללא\עם שתל מלאכותי, במסגרת אמבולטורית L6830
צנתור טיפולי של נצור\שתל לדיאליזה, ללא\עם החדרת תומכן, במסגרת אמבולטורית L6831
החלפת מפרק שורש יד G00C7
החלפת מפרק באצבעות כף רגל, בוהן G00C8
השתלת\החלפת מפרק הירך\כתף, חלקית\ראשונית G00S2
השתלת מפרק מלאה, לרבות השתלת מפרקי ברך וכתף וניתוח רוויזיה G00S3
החלפת ראש הרדיוס, למעט שבר פתוח G0102
החלפת ראש הרדיוס, שבר פתוח G0103
החלפת מפרק הירך, חלקית, לשבר בצוואר הירך, תוך 48 שעות מהאשפוז G0310
החלפת מפרק הירך, מלאה, לשבר בצוואר הירך, תוך 48 שעות מהאשפוז G0311
החלפת מפרק הירך, ראשונית, למעט לשבר G0312
החלפת מפרק הברך, מלאה, ראשונית G0313
החלפת מפרק הקרסול, מלאה, ראשונית G0314
החלפת מפרק הכתף, מלאה, ראשונית G0315
החלפת מפרק הכתף, חלקית, ראשונית G0316
החלפת מפרק באצבע\ות כף יד, לרבות ארתרופלסטיה ללא שתל G0317
החלפת רכיב חיפוי במפרקי הירך והברך, חוזרת G0318
החלפת מפרקים, חוזרת, למעט החלפת רכיב חיפוי ושלב ראשון לזיהום G0319
החלפת מפרקים, חוזרת, שלב ראשון לזיהום, לרבות השתלת מרווח G0320
החלפת מפרקים, חוזרת, בשני שלבים לזיהום, באותו אשפוז G0321
השתלת עדשה תוך עינית, למעט עדשה טורית, מולטיפוקלית או מולטיפוקלית טורית, כולל עלות העדשה, במסגרת אמבולטורית 66984
השתלת עדשה תוך עינית, למעט עדשה טורית, מולטיפוקלית או מולטיפוקלית טורית, כולל עלות העדשה, באשפוז G0036
השתלה משנית של עדשה תוך עינית אחורית G00R7
ניתוח קרנית עם השתלת עדשה תוך עינית, כולל עלות הקרנית והעדשה G0250
השתלת עדשה תוך עינית עם טרבקולקטומיה, כולל עלות העדשה G0251
כריתת זגוגית העין, ויטרקטומיה, עם השתלת עדשה תוך עינית, כולל עלות העדשה G0252
פלסטיקה של האישון עם השתלת עדשה תוך עינית, כולל עלות העדשה G0254
פלסטיקה של האישון עם השתלה משנית של עדשה תוך עינית אחורית, כולל עלות העדשה G0255
השתלת עדשה תוך עינית טורית, מולטיפוקלית או מולטיפוקלית טורית, ללא עלות העדשה, באשפוז G0261
השתלת עדשה תוך עינית טורית, מולטיפוקלית או מולטיפוקלית טורית, ללא עלות העדשה, במסגרת אמבולטורית L6984
שקד משני\שקד הלשון או אדנואידים ללא כריתת שקדים, באשפוז יום כירורגי C2840
לרינגוסקופיה פיבראופטית גמישה אבחנתית 31575
כריתת שקדים ללא\עם כריתת אדנואידים G00U7
הכנסת כפתורים לאוזן בהרדמה כללית 69436
תיקון עור התוף, לרבות סגירת נקב G0193
כריתת קונכיות האף, באשפוז יום כירורגי C2169
לרינגוסקופיה פיבראופטית עם סטרובוסקופיה של מיתרי הקול 31579
השתלת\החלפת\הוצאת שתל קוכליארי, ללא עלות השתל G0160
ניתוח אף\רינופלסטיה, באשפוז יום כירורגי C2189
מסטואידקטומיה פשוטה G0191
טימפנופלסטיקה סוג 2\3, לרבות החלפת עצמות השמע G0190
ניתוח אנדוסקופי של האף\סינוסים, FESS, פשוט G00U5
ניתוח אנדוסקופי של האף\סינוסים, FESS, מורכב G00U6
כריתת\הרס נגע\רקמה במיתר\י הקול G0195
ניתוח סגירת חך שסוע G00B2
מסטואידקטומיה רדיקלית, לרבות כריתה רדיקלית מותאמת G0192
החזרת שבר סגור בעצמות האף 21310
ניתוח תיקון שפה שסועה G00B1
ניקור מחט, בלוטת התריס, בהנחיית US, כולל ציטולוגיה, לנבדק L0022
כריתת ציסטה\סינוס תירוגלוסלי\ברנכיאלי, באשפוז יום כירורגי C0670
פיום עור התוף כולל ניקור\ניקוז 69420
הכנסת כפתורים לאוזן בהרדמה כללית 69436
הוצאת גוף זר מהלוע, שטחי 42809
הוצאת גוף זר מהאוזן, שטחי 69200
אנדוסקופיה של בלוטות רוק 42699
קאוטריזציה\אבלציה, רירית הקונכיות, חד\דו צדדי, בשיטות שונות 30801
חיתוך מערות האף, אנטרוטומיה, דרך האף, למעט FESS, באשפוז יום כירורגי C2220
כריתת פוליפ מהאף, פשוטה 30110
ניתוח מתלה הלוע, לחך שסוע G00B3
כריתת בלוטת התריס, חלקית\מלאה G00F4
לרינגוסקופיה עם ביופסיה, באשפוז יום כירורגי C3143
ניתוח השתלת עצם בפנים, לחך שסוע G00B6
כריתה רדיקלית של קשריות לימפה בצוואר, חד\דו צדדית G00S4
שטיפת סינוסים 31002
השתלת מערכת שמיעה מבוססת הולכת עצם, BAHA, ללא עלות המערכת G0178
הוצאת גוף זר מהאף, שטחי 30300
כריתת בלוטות רוק, למעט בלוטת הפרוטיד, חלקית\מלאה G0194
ניתוח תיקון אף ושפה, לחך שסוע G00B4
ניתוח סגירת נצור בפה, לחך שסוע G00B5
ריסוק אבנים חיצוני בבלוטות רוק ע"י גלי הדף עד לריסוק סופי של האבנים, במסגרת אמבולטורית L2699
חיתוך וניקוז מורסה פריטונסילרית 42700
ניקור מחט, בלוטת הפרוטיד, בהנחיית US , כולל ציטולוגיה, לנבדק L0030
כריתת יותרת התריס, פרתירואיד, חלקית G0188
ניתוח מתיחת לסת, ללא עלות מכשיר המתיחה G00B7
ניקור\ניקוז מורסה\המטומה באוזן החיצונית 69000
הזרקה לקונכיות 30200
שחזור אפרכסת ללא אוזן תיכונה, שלב א' G0374
כריתת מיתר\י הקול G0196
שחזור אפרכסת ואוזן תיכונה, שלב א' G0371
שחזור אפרכסת ללא אוזן תיכונה, שלב ב G0375
שחזור אפרכסת ללא אוזן תיכונה, שלב ג' G0376
כריתת לסת ושחזור מיקרוכירורגי G0197
שחזור אפרכסת ואוזן תיכונה, שלב ב' G0372
שחזור אפרכסת ואוזן תיכונה, שלב ג' G0373
כריתת יותרת התריס, פרתירואיד, מלאה G0189